پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش (سیدعامری و همکاران، 1388)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان (مشكلات مربوط به جامعه، مشكلات دروني شركتها، مشكلات مربوط به مديريت ورزش، مشكلات مربوط به تيمها)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش (سیدعامری و همکاران، 1388)

سرمایه گذاری حامیان در صنعت ورزش به عنوان عنصر آمیخته‌ی بازاریابی ورزشی، از منابع اصلی و رایج در این صنعت به شمار می رود. با این حال، موانعی در راستای جذب حامیان مالی در صنعت ورزش وجود دارد.

در یك قرارداد حمایت مالی ورزشی، هم شركت حامی و هم باشگاه ورزشی می بایست در انتخاب شریك تجاری خود دقت كنند. برای یك باشگاه ورزشی باید مارك تجاری و همچنین محصول موردنظر در خور شخصیت و پرستیژش بوده و نوع محصول یا خدمات نباید با فرهنگ عمومی جامعه تناقض داشته باشد و البته رقم پیشنهادی باید بیشترین باشد. از سوی دیگر برای یك حامی مالی انتخاب می بایست متناسب با مخاطب هدف مورد نظر باشد، وضعیت تیم از لحاظ پیروزی های ورزشی باید امیدواركننده بوده و نهایتاً مجموعه هواداران باید وسعت كافی را داشته باشند.

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص تاثیر آن بر عدم جذب حامیان مالی در صنعت ورزش، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش  می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی 

تعداد سوال: 14

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص تاثیر آن بر عدم استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….

پرسشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخصهای عملکرد سرمربیان حرفه ای (مدیریت تیم، روابط حرفه ای، مهارت های اجتماعی – ارتباطی، مهارت های روانشناختی، تجربه و سابقه ورزشی، مهارت های فنی)

تعداد سوال: 31

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای (استاندارد)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص عملکرد مربی مورد نظر بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی شاخصهای عملکرد سرمربیان حرفه ای (مدیریت تیم، روابط حرفه ای، مهارت های اجتماعی – ارتباطی، مهارت های روانشناختی، تجربه و سابقه ورزشی، مهارت های فنی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه شاخص توانمندی کاری (ارسطو و همکاران، 1392)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان توانمندی کاری از ابعاد مختلف (درک فرد از توانمندي کاري، بیماری و محدوديت هاي مربوط به سلامتي افراد، قابليت هاي فکري و ذهني افراد)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخص توانمندی کاری

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و بر اساس طیف زیر یکی از گزینه های ارائه شده را در مورد خود انتخاب نمائید:

0        1         2          3       4          5       6         7         8      9             10

خیلی     کم                                                                                           خیلی زیاد

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان توانمندی کاری از ابعاد مختلف (درک فرد از توانمندي کاري، بیماری و محدوديت هاي مربوط به سلامتي افراد، قابليت هاي فکري و ذهني افراد) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 10 نقطه ای می باشد. این پرسشنامه دارای 3 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:…..

بیشتر بخوانید

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي سرسختی ذهنی ورزشی از ابعاد مختلف (اطمینان، پایداری، کنترل)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

معرفی آزمون

شیرد و همکاران در سال 2009 پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی را طراحی کردند. هدف این پرسشنامه سنجش میزان سرسختی ذهنی میباشد و دارای 14 سؤال است.

مفاهیم و خرده مقیاسها

این آزمون سه سازه روانی اطمینان، ثبات و کنترل را بررسی میکند.

1- اطمینان: در پرسشنامه، اطمینان شامل استفاده از سؤالهایی است که شبیه به احساسات خودتنظیمی مانند خودباوری و مثبت ماندن در شرایط تحت فشار همان طور که در ورزش رقابتی شدید اغلب نشان داده میشود، است. در این پرسشنامه اطمینان تئوری خودکارآمدی را در آن خردهآزمودنی که مربوط به تأثیر مستقل خودادراکی مثبت در نتایج زندگی واقعی است، صرفنظر از توانایی واقعی اجراکنندگان منعکس میکند.

2- ثبات: این عامل اراده ورزشکاران را برای رسیدن به نیازهای رقابتی و تمرینی، تمایل به داشتن مسئولیت برای تنظیم اهداف رقابتی و تمرینی، داشتن یک نگرش راسخ و توانایی تمرکز منعکس میکند.

2- کنترل: کنترل درک شده، ادراکی است که یک فرد می تواند موجب وقوع نتیجه مطلوب شود و توسط برخی به عنوان نیازهای اساسی انسان و مولفههای اصلی سلامت روانشناختی در نظر گرفته شده است. افرادی که باور دارند بر حوادثی که در زندگی آنها اتفاق میافتد کنترل دارند، درباره خودشان احساس بهتری دارند و با سختیها و بحرانهای زندگی بهتر کنار میآیند و تکالیف شناختی مختلف خود را در مقایسه با کسانی که احساس کنترل کمتری دارند، بهتر انجام میدهند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه سنجش آگاهی تغذیه ای، ادراكات بیماری و پیگیری رژيم غذایی در بیماران پرفشاری خون

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش پيگيري رژيم غذايي، آگاهي تغذيه اي و ادراكات بيماري در بيماران پرفشاري خون

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سنجش آگاهي تغذيه اي، ادراكات بيماري و پيگيري رژيم غذايي در بيماران پرفشاري خون

فشار خون

فشار خون بیماری است که هیچ علامتی ندارد و از طریق معاینات دوره ای می توان به آن پی برد. در واقع فشار خون اندازه گیری نیرویی است که بر دیواره های سرخرگ اعمال می شود. این نیرو اگر خیلی پایین و یا خیلی بالا باشد شخص باید به پزشک مراجعه کند.

فشار خون را قاتل خاموش می گویند، چرا که اکثرا هیچ علامتی ندارد، فشار خون یکی از بارزترین بیماریهای کشنده بوده که در ظاهر بی خطر است وتا زمانی که اندازه گیری

نشود اطلاعی از بالا بودن آن نبوده تا اینکه صدمات جبران ناپذیری بزند . در طول روز و عمر هر فرد میزان فشار خون متغیر است بطوریکه در زمان فعالیت ، فشار خون افزایش می یابد و درهنگام استراحت افت می کند. اما در افراد بیمار حتی در زمان استراحت نیز فشار خون از حد طبیعی بالاتر و یا پایین تر است.

پرسشنامه رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (SPQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي رویکردهای یادگیری ابعاد مختلف (اهداف یادگیری، اهداف عملکردی، اهداف ابزاری/آینده، ادراک از توانایی، ارزش گذاري دروني و بيروني)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2200 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (SPQ)

رویکردهای یادگیری

ریشه رویکردهای یادگیری به کار مارتون و سالجو (1976) بر می گردد. جایی که 2 طبقه اصلی رویکردهای یادگیری شناسایی شدند: سطحی و عمیق. بر اساس این دیدگاه، ممکن است دانش آموزان رویکرد عمیق به یادگیری را با توجه به فهم ارتباط و معنای آن در خصوص دانش و تجارب شخصی اتخاذ کنند. در مقایسه، ممکن است دانش آموزان یادگیری سطحی داشته باشند تا جایی که تنها  به حفظ اطلاعات برای تولید دوباره بسنده کنند و هیچ گونه تحلیلی انجام ندهند

دیدگاه دیگر مربوط به کار بیگز (۱۹۸۷) است. وی با ارائه مدلی به بررسی ابعاد یادگیری در کلاس درس پرداختند :عوامل پیش از تدریس (presage) که شامل مواردی است که قبل از یادگیری اتفاق می افتد؛ عوامل در حین تدریس (process) که ابعاد در حین یادگیری را شامل می شود وابعاد پس از یادگیری (product) که نتایج بعد از یادگیری را مد نظر قرار می دهد؛ پرداخت. بیشتر بخوانید

پرسشنامه روحیه

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی روحیه افراد از ابعاد مختلف (همانندی(هم ذاتی)، وابستگی(تعلق) وعقلانی بودن(تعلق))

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: نامشخص

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه روحیه

روحیه مهمترین بخشی وجودی ماست  که شارژ بودنش باعت پیگیری و مداومت در کارها میشود .

روحیه با احساس تفاوتهای اساسی  دارند . فرق اساسی آن با احساسات در اینست  که احساسات را میتوان با عواملی چون ورزش سرگرمیهای مفرح  و نظیر آن براحتی شارژ کرد  اما شارژ روحیه بیشتر به عوامل معنوی بستگی دار د تا عوامل مادی .

مهمترین آفت روحیه را میتوان احساس گناه و پشیمانی دانست . و این دو احساس زمانی در انسان شکل  میگیرند  که ارزشهای اولویت بندی شده ای نداشته باشیم  ما در زندگی دانسته یا ندانسته بر اساس ارزشهایی زندگی میکنیم حال  اگر نتوانیم به طور کاملا مشخص این ارزشها را اولویت بندی کنیم تجربه  احساس گناه وپشیمانی از تکراری ترین موارد زندگانی ما خواهد شد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه از ابعاد مختلف (کارکنان، راحتی و آسودگی، تجهیزات، وجهه باشگاه، عوامل مالی)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه (استاندارد)

تعریف رضایتمندی:

خدمات مشتری یکی از مهمترین بخش هر کسب و کار است. توجه بیش از حد به بخش خدمات مشتری ارزشمندترین چیز برای هر کسب و کار است.

اهمیت رضایت مشتری چه تاثیری در فروش دارد؟

دو راه برای بهبود مشکلات کسب و کار وجود دارد: افزایش فروش و کاهش هزینه ها. کارشناسان می گویند کاهش هزینه ها بسیار سخت است اما می توان با ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان فروش را افزایش داد از این رو کسب و کارهای موفق روی رضایت مشتری کار می کنند. به عقیده آنان ارائه خدمات بهترین خدمان به مشتری اعتماد ایجاد می کند. این روزها یکی از دلایل خوب وفاداری مشتری به شرکت ها است از این رو باید خیلی سخت کار کرد تا برای مشتری اعتماد ایجاد کرد تا آنها را حفظ کند. وقتی اعتماد ایجاد شود نام و برند تجاری کسب و کار حفظ می شود از این رو با ارائه بهترین خدمات به مشتریان می توان آنها را حفظ کرد بنابراین کسب و کارها باید رو ی اعتماد سازی تلاش کنند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه راهكارهای رفع مسائل و مشكلات فرهنگی ورزش كشور

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی راهكارهای رفع مسائل و مشكلات مسائل فرهنگی ورزش كشور (سياستگذاري مرتبط با سازمان ورزش، سياستگذاري مرتبط با ورزشکاران، اقدامهاي اجرايي و خرد)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهكارهای رفع مسائل و مشكلات مسائل فرهنگی ورزش كشور

هدف: ارزیابی راهكارهای رفع مسائل و مشكلات مسائل فرهنگی ورزش كشور (سياستگذاري مرتبط با سازمان ورزش، سياستگذاري مرتبط با ورزشکاران، اقدامهاي اجرايي و خرد)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود درخصوص میزان تاثیرگذاری آن بر رفع مسائل و مشكلات مسائل فرهنگی ورزش كشور را  بر اساس یکی از گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن ارزیابی راهكارهای رفع مسائل و مشكلات مسائل فرهنگی ورزش كشور (سياستگذاري مرتبط با سازمان ورزش، سياستگذاري مرتبط با ورزشکاران، اقدامهاي اجرايي و خرد) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: