آموزش سریع تحلیل t تک نمونه ای یا تی تک گروهی در SPSS

آموزش سریع تحلیل t تک نمونه ای یا تی تک گروهی در SPSS

در ابتدا باید بدانید که این آزمون در چه مواقعی استفاده می‌شود. به طور کلی این آزمون وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شما بخواهید نمرات به دست آمده از یک پژوهش را با یک عدد ثابت مقایسه کنید. فرض کنید اداره آمار اعلام کرده است که میانگین سنی کل مردم ایران ۳۷ است. شما در پژوهش خود سن ۱۰۰ نفر از کارمندان یک اداره را ثبت کرده‌اید و حالا قصد دارید بدانید که آیا سن این ۱۰۰ نفر به طور کلی از میانگین سنی مردم ایران بیشتر است یا کمتر.

نکته: اگر داده‌های شما دارای توزیع نرمال باشد از تحلیل t تک نمونه ای یا تی تک گروهی استفاده می‌شود و اگر دارای توزیع نرمالی نباشد از آزمون ناپارامتریک یعنی آزمون نشانه و در برخی مواقع از آزمون رانز استفاده می‌شود.

نکته: برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها باید از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده نمایید. این آزمون یک آزمون مقدماتی است که به شما درباره اینکه از آزمون پارمتری یا ناپارمتری استفاده کنید یاری می‌رساند. بیشتر بخوانید