آموزش سریع توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)

آموزش سریع توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)

مقدمه

این مبحث شما را با توابع آماری اصلی آشنا می سازد. این توابع اصولاً با فرمان COMPUTE و if بکار میروند. همه این توابع بین چند متغیر اعمال میشوند (یا توابع افقی). برای توابع تک متغیره قسمت AGGREGATE را ببینید. توصیه می کنیم با دانلود کردن و باز کردن برنامه نمونه آماری  (بیمارستان) را باما دنبال کنید. بیشتر بخوانید