پرسشنامه اثربخشی کار گروهی (فردمن و یاربراق – ۱۹۸۵)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی کار گروهی

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی کار گروهی (فردمن و یاربراق – ۱۹۸۵)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

امروزه تعداد شرکت هایی که برای مدیریت محیط های پویا و پیچیده عصر حاضر به تشکیل گروه روی می آورند روز به روز افزایش می یابد. اکنون گروه سازی راه حلی برای مقابله با مشکلات ناشی از تطابق بیرونی به شمار می رود.گروه می تواند پاسخی مناسب برای پیچیدگی محیط باشد .

قرار دادن افراد در گروه ها تضمین نمی کند که آن گروه ها موثر خواهند بود.کارکردن افراد با یکدیگر ، گوش دادن به هر عضو، توجه کردن به کلیه نظرات و تواضع و احترام به یکدیگر همیشه یک چالش بوده است .

برای گروه تعاریف متعددی ارائه شده است .براساس یک تعریف گروه عبارت است از مجمو عه ای از دویا چند نفر که به طور مرتب با هم برای کسب یک یا چند هدف مشترک کار می کنند.در یک گروه واقعی اعضای آن خود را در کسب هدف های مشترک وابسته به یکدیگر می دانند و به طور مرتب با یکدیگر برای پیگیری آن هدف ها در طول زمان معین تعامل برقرار می کنند.

طبق تعریف آلدرفر، گازو و هکمن یک گروه از افراد تشکیل شده که خودشان و دیگران آنها را یک نهاد اجتماعی می دانند و به دلیل وظایفی که به عنوان اعضای گروه انجام می دهند به یکدیگر وابسته اند.

از لحاظ عملی یک گروه اثربخش کار محوله را به انجام می رساند و از اعضای خود در فرآیند اجرا به خوبی مراقبت می کند .هرچند موضوع ساده ای است ولی دست یافتن به اثربخشی یک چالش مهم برای مدیران، رهبران گروه  و اعضای گروه به حساب می آید.(ابزری و همکاران،۱۳۸۹)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور اثربخشی کار گروهی نمره­ای است که کارکنان به سوالات  ۸سوال پرسشنامه اثربخشی کار گروهی می­دهند