پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان ادراک حمایت عاطفی معلم

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

پرسشنامه حمایت عاطفی معلم توسط ساکیز(۲۰۰۷) توسعه داده شده است. این مقیاس از ۹ آیتم تشکیل می شود که در یک طیف اندازه گیری لیکرتی ۵ درجه ای (۱ برای کاملا مخالفم تا ۵ برای کاملا مخالفم) مورد سنجش قرار می دهد. حداقل نمره اکتسابی در این مقیاس ۹ و حداکثر نمره ۴۵ است. نمرات بالاتر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده بالای معلم و نمره پایین تر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده پایین است. ساکیز (۲۰۰۷) پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند و مقدار آن را ۸۷/۰ گزارش کردند. سادات حسینی و خیر (۱۳۸۹) به منظور بررسی پایایی از روش همسانی درونی استفاده کردند و میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۷۹/۰ گزارش کردند که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است. دو نمونه از سوالات این مقیاس شامل این موارد هستند: (وقتی من در تکلیفم خوب عمل می کنم معلم مرا تحسین می کند، معلم من باور دارد که من می توانم در ریاضی کارم را به درستی انجام دهم).