پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی آنته (2006)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ، تعیین سبک پاسخگویی افراد

تعداد سوالات: 5

شیوه امتیازدهی: دارد

تفسیر نتایج: دارد

مدل: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی آنته (2006)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد (منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از سبک پاسخگویی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵ گویه ای پرسشنامه می­دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است .

توضیحات: سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، تعیین سبک پاسخگویی افراد می‌باشد.
نحوه تکمیل :  پاسخی که در هر یک از موقعیت های ۵ گانه زیر به عنوان سرپرست می‌دهید، مشخص کنید.