پرسشنامه بررسی رابطه بین اصول اخلاق فردی و حرفه ای با مدیریت سود

هدف: بررسی رابطه بین اصول اخلاق فردی و حرفه ای با مدیریت سود (اصول اخلاق فردی (احترام به شخصیت دیگران، رابطه مناسب با دیگران، اعتماد و صداقت، جلوگیری از ضرر و زیان)، اصول اخلاق حرفه ای (عینیت و بی طرفی، افشای کامل، قابلیت اعتماد، وفاداری به مسئولیت حرفه ای)، رفتار مدیریت سود)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 36000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه بین اصول اخلاق فردی و حرفه ای با مدیریت سود

در ادبیات حسابداری، تعاریف مختلفی از مدیریت سود توسط پژوهشگران بیان شده است، هرچند ارائه تعریفی مناسب از مدیریت سود، مستلزم شناخت اهداف و انگیزه های مدیریت سود و کاربرد آن است. اسکات(2000) به مدیریت سود به عنوان اختیار در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی از اهداف خاص مدیر، می نگرد.

فرن و همکاران(1994) مدیریت سود را به عنوان دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار تعریف می کنند. 

دیجورج و همکاران (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح سود مورد انتظار برای دستیابی به برخی اهداف خاص ( از جمله حصول به پیش بینی تحلیل گران و برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف کرده اند. بیشتر بخوانید