پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی)

تعداد سوال: 20

تعداد خرده مقیاس: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

توضیح مولفه: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل: word 2007

منبع: ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﻧﻴﻤـﺎ (1378). ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و اﻓﺸﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رواندرﻣﺎﻧﮕﺮي. رﺳﺎﻟﻪ دوره دﻛﺘﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

ﻣﺤﻤﺪ، ﺳـﻌﻴﺪ (1380). ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﻴـﺖ اوﻟﺴﺮوز و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.

– Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The  twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I. Item selection  and cross-validation of the factor structure. Journal of  Psychosomatic Research, 38, 23-3

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

الکسی تایمیا صفت شخصیتی است که بیانگر ناتوانی در ابراز هیجانات است. این صفت که زمینه در مشکلات تنظیم هیجانی فرد دارد به عنوان یک صفت شخصیتی مؤثر در آسیب شناسی بیماری های روان تنی مطرح شده است. از طرفی بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی هم به دلیل دشواری های مربوط به تنظیم هیجانات خود و هم به دلیل تجربه ی بیماری جسمی، علائم روان شناختی مانند اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند که در چرخه ی معیوب (هم بیماری پوستی و هم اضطراب و افسردگی)، یکدیگر را تشدید می نمایند.

اختلال الکسی تایمیا چیست؟

در الکسی تایمیا افراد مشکلات قابل ملاحظه ای در ابراز کردن و توصیف نمودن کلامی احساساتشان دارند و کمبود یا فقدان خیال پردازی در آن ها بارز است. این دشواری در شناسایی کردن و به کلام در آوردن صحیح هیجانات و تجربه ی حالات جسمی در واکنش به هیجان در الکسی تایمی خلاصه شد. بیشتر بخوانید