پرسشنامه بررسی ارتباط بین کیفیت نوآوری محصول با نوآوری اداری و نوآوری در فرآیند با میانجی گری سودآوری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی ارتباط بین کیفیت نوآوری محصول با نوآوری اداری و نوآوری در فرآیند با میانجی گری سودآوری (کیفیت نوآوری محصول، نوآوری اداری، نوآوری در فرآیند، سودآوری)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی ارتباط بین کیفیت نوآوری محصول با نوآوری اداری و نوآوری در فرآیند با میانجی گری سودآوری

در حال حاضر اینگونه تصور می گردد که نوآوری در محصول نشأت گرفته از منابع گوناگونی اســت. تفکر فعلی مبتنی بر نوآوری روش مند و سیســتماتیک اظهــار مــی دارد کــه نــوآوری از تعامــلات پیچیــده و دراز مــدت بین انســان ها بوجــود می آیــد. با این حال بــرای مدتی طولانی، نوآوری صرفا با شناخت و تحقیق در مورد راه حل هــای تکنیکی شــناخته شــده بود. حتی امــروزه در بســیاری از مــوارد نــوآوری به معرفــی فناوری های جدید برای محصــول و یا روش تولیــد آن در جهــت ارتقــای عملکــرد و قابلیــت اســتفاده و یــا کاهــش قیمــت آن اطــلاق می گــردد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، نــگاه جدیــدی متمرکــز بــر رضایــت مشــتری در رأس تفکــر تکنولوژیک نوآوری در محصول بوجــود آمــد؛ تفکــری کــه در نتیجــه آن، نوآوری بر اســاس نیازهــای جدید بــازار پایه ریزی گردید. این نــوع از نــوآوری در تضاد با نــوآوری حاصل از تکنولــوژی و بازار نیســت بلکــه به عنوان مکمل و بر اســاس مواجهه با احتیاجات جدید بازار و یا تبعیت یک محصول موجود از فناوری های نوین منتج شده می باشد. بیشتر بخوانید