پرسشنامه بررسی علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی زودبازده بانکی

هدف: بررسی علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی زودبازده بانکی (هدف از گرفتن وام در عدم بازپرداخت، شرايط و ويژگي های مالي وام گیرنده، قصور و بي توجهي در اخذ وثايق لازم و کافي، شرايط محیطي، عوامل فرابانکي)
تعداد سوال: 23
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی زودبازده بانکی

بانکها با سازماندهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پساندازها و سپردههای آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی
که با کمبود وجوه نقد مواجه هستند، نقش مهمی را در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال بر عهده دارند . بخش
اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطائی سررسید شده تأمین میگردد. لذا آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر
عملکرد بازپرداخت اعتبارات ضروری است و می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان بخش اعتبارات باشد و آنها را در اتخاذ
راهبردهای عملی مناسب یاری دهد. کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و
بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیرهای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و
افزایش ورشکستگیها دامن میزند. بیشتر بخوانید