پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت والدین دانش آموزان در امور مدرسه ای

هدف: بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت والدين دانش آموزان در امور مدرسه اي (عوامل نگرشی، عوامل ساختاری، عوامل روانی، رسانه (تلویزیون)، میزان مشارکت والدین در امور مدرسه ای)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت والدین دانش آموزان در امور مدرسه ای

چندسالی است با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش، موضوع مشارکت والدین در امور مدرسه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

البته مشارکتی که شاید صرفا بُعد مالی آن همواره برجسته شده است در حالی که ابعاد بسیار مهم تری همچون درگیر شدن والدین در امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان نیز وجود دارد که از نگاه متولیان امر در حوزه آموزش کیفی غافل مانده است.
صاحب‌نظران تعلیم و تربیت معتقدند که مشارکت والدین اغلب به عنوان یک جزء مهم در سنگ بنای آموزش کودکان محسوب می شود. مشارکت و درگیری در امور مدرسه، زندگی تحصیلی فرزند چه در موفقیت و پیشرفت عملکرد تحصیلی و چه در لذت بردن از  مدرسه تفاوت معناداری ایجاد می کند. بیشتر بخوانید