پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران ورزشی

هدف: بررسی عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران ورزشی (عوامل محیطی، عوامل فرهنگی، عوامل امنیتی، عوامل حمایتی، عوامل روانی، عوامل مدیریتی)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران ورزشی

درحالحاضر، انبوهی از مردم در سراسر دنيا بر ورزشهای سازمان یافته تمرکز می کنند. بسياری از مردم در جوامع امروزی از طریق راهی و یا افردی با هویتهای مختلف از قبيل ورزشکاران، مربيان، اعضای سازمانهای ورزشی، طرفداران سازمانیافته از یک باشگاه ورزشی و خبرنگاران ورزشی با ورزش سروکار دارند. جهان ورزش اغلب بهعنوان یک جهان کوچکتر از جامعه در نظر گرفته ميشود و ارزشهای اجتماعی، باورها و هنجارهای جامعه بهصورت گسترده تری در آن منعکس میگردد. درعين حال، این جهان کوچکتر نيز ارزشها و قواعد خاص خود را دارد که گاهی به جامعه منتقل میشود. بسياری از گروههای مختلف، طرفدار ورزش هستند و بين این گروهها مرزهایی وجود دارد که نشان میدهد تعامل افراد در چه موقعيتی در گروهها آغاز میشود و در چه موقعيتی به پایان میرسد. جامعهشناسان، بسياری از گروههای تماشاگر و هوادار را بهعنوان پلی ميان فرد و جامعۀ بزرگتر در نظر میگيرند؛ زیرا، ممکن است آنها به عنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل اجتماعی و یا  حتی تغييرات اجتماعی خدمت کنند. بیشتر بخوانید