پرسشنامه بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران

هدف: ارزیابی بررسي چالش هاي ورزش همگاني در ايران (چالشهاي دروني ورزش همگاني، چالشهاي بیرونی ورزش همگاني)
تعداد سوال: 34
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران

كاهش تحرك و فعاليت هاي بدني در زندگي امروزي كه با توسعه و پيشرفت فناوري و صنعت و غلبة ماشيني شدن بر زندگي و گسترش امكانات رفاهي و شيوه هاي نوين زندگي ب هوقوع م يپيوندد، ضرورت برنامه ريزي در راستاي تأمين حركت مورد نياز جسماني و عموميت بخشيدن به انجام فعاليت هاي منظم و مستمر ورزشي را در بين مردم بيش از پيش نمايان م يسازد و آموزش، ترغيب و گسيل آحاد مختلف جامعه به ورزش امري لازم و حياتي به نظر م يرسد؛ كاري كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته از سال ها پيش جزء اولويت هاي برنامه ريزي قرار گرفته و با ب هكار بستن راهكارهاي مشخص به نحوي ورزش را در آن جوامع ب هصورت همگاني درآورده و در قالب يك فرهنگ در راستاي سالم زيستن و برخورداري از بهداشت و سلامت رواني و جسماني درآمده است. بیشتر بخوانید