دانلود رایگان پرسشنامه تعلق اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان تعلق اجتماعی در افراد

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (نامشخص)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی

تعلق خاطر به جامعه به عنوان حسی بالنده میان مردمی که از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، بسیار حیاتی است و وجود جامعه متضمن علاقه و وابستگی و وفاداری افراد به آن و احساس پیوستگی به «مای» کلی است این همان پاسخ عاطفی نسبت به «مای» بزرگتر است که تجلی عینی آن این است که فرد خود را جزئی از «مای» بزرگتر و جامعه را خانه خود می داند؛

به عبارتی این احساس تعلق اجتماعی است که ریشه تفاوت یک فرد از یک جامعه با افراد جوامع دیگر است و آنچه اساس تمییز یک ایرانی از غیرایرانی می شود همین است؛

چرا که در هویت یابی ملی، مردم یک جامعه در این احساس با هم اشتراک دارند و به هم پیوند می خورند.

به نظر آلن بیرو از منظر جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد و به عنوان حالت یا وضع تمیز قائل شد.

مشارکت در معنای اول، داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معنای دوم، از تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد.

 از نظر مارکوسکی والوور، وابستگی احساسی موجب تقویت و تثبیت همبستگی گروهی می شود (رفیع پور، ۱۳۷۷) زیرا حس تعلق گروهی، به عنوان عنصر اساسی و سازنده گروه، زمینه پیوند اعضای گروه و در نتیجه پویایی گروهی را تضمین می کند.

به نقل از هومانس از آنجا که حس تعلق گروهی به کنش اجتماعی افراد جهت می دهد، مسیر دوام و توسعه گروه را نیز هموار می کند و از این رو، هرگونه تضعیف آن موجب تضعیف بنیان های اجتماعی گروه می شود.

از آنجا که کلی ترین «مایی» که فرد به آن تعلق دارد جامعه است، احساس تعلق نسبت به این «ما» شرط بقا و پویایی زندگی اجتماعی است.

با توجه به هویت ایرانی ـ جهانی و با هدف شناسایی هویت ایرانی در فرایند ورود ایران به جریان مدرنیته و تغییرات حاصل از آن، آزاد ارمکی در سال ۱۳۸۰ پیمایشی انجام داده که در آن رابطه میزان تعلق ایرانی ـ اسلامی و به عبارتی رابطه غرور ملی با جنسیت، تأهل، سن و تحصیلات بررسی شده است.

از یافته های تحقیق مشخص شد که ۵/۸۹ درصد به ایرانی بودن خود افتخار می کنند؛

پاسخگویان با درآمد بیشتر به ایرانی بودن خود بیشتر از مسلمان بودن افتخار می کنند؛

زنان و افراد متأهل نسبت به مردان و مجردها بیشتر به مسلمان بودن خود تا ایرانی بودن خود می بالند.

بزرگسالان و میانسالان نیز بیشتر بر مسلمان بودن تا ایرانی بودن و افراد تحصیلکرده بر ایرانی بودن بیشتر تأکید دارند. (آزاد ارمکی، ۱۳۸۴)

ابن خلدون، جوهره حیات جمعی را تعلق اجتماعی و روح یاریگری می داند که در بادیه نشینی از طریق اجتماع افراد بر اساس نظام خویشاوندی حاصل می شود و در شهرنشینی از طریق تأسیس و گسترش نهادها و سازمان های اجتماعی و روابط همسایگی صورت می پذیرد (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶)

احساس تعلق اجتماعی مربوط بـه سلامت روانی، فیزیکی و اجتماعی افراد است و به عنوان یک کاتالیزور برای تغییرات جامعه عمل می کند.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که احساس تعلق اجتماعی مثبت، به افزایش ارتباطات و مشارکت مدنی در جامعه منجر می شود با توجه به اینکه انسان ها به خودی خود پتانسـیل مشـارکت را بـا هدف دستیابی بـه خواسته های فردی، جمعی، دستیابی به عدل، همبستگی، امنیت، کنترل محیط خـود و… دارا هستند.

احساس تعلق و درگیر شدن در ساخت و ساز امـور جامعـه، یـک «هویت جمعی» را در جامعه شکل می دهد که به عنوان عامل انگیزش اصلی برای مشارکت است .

بنابراین، حس تعلق اجتماعی مجموعه عواطفی است که در جریان شکل گیری شخصیت فرد، توسط جامعه و جریان جامعه پذیری ایجاد می شود و عوامل اجتماعی سبب تغییر آن می شود،

بنابراین با تأکید بر تعریف پولینی، تعلق اجتماعی عبارت است از حس دلبستگی، وابستگی و وفاداری به جامعه که موجب همبستگی بین افراد و ایجاد پیوستگی یا «احساس ما» شده به نحوی که فرد، خود را بخش جدایی از جامعه می داند.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بـه دلیل قرار گرفتن در دوران گذار، بسترها و عوامل ایجاد احساس تعلق اجتماعی، دچار تغییر می شود،

چرا که در دوران گذار بنا به نظر دورکیم، هنجارهای موجود در جامعه در معرض تغییر و تحول قرار خواهند گرفت که در نتیجه آن احتمال کم رنگ شدن تعلقات اجتماعی افراد بـه جامعه و به تبع آن تغییر الگوهای همکاری در امور مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… قوت خواهد یافت و ایـن در صـورتی اسـت کـه مسـؤولیت پـذیری و مشـارکت یکـی از مهمترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر جامعه خصوصاً جوامع در حـال توسـعه است و بسیاری از مشکلات ساختاری و عملکردی برنامه ریزی ها ناشـی از نارسـایی هـایی است که در این حوزه وجود دارد.

آنچه در این میان بر مسائل موجود می افزاید این است که نه مفهوم مشارکت و ابعاد آن به خوبی تعریف شده و نه عوامل تقویت کننده و یا در طیف دیگر تضعیف کننده آن موضـوع، مـورد بررسی جدی قرار گرفته است. (محسـنی و جاراللهی، ۱۳۸۲).

دکتر مرجان خودی

منابع:

محسنی، منوچهر و جاراللهی، عـذرا. (۱۳۸۲). مشـارکت اجتمـاعی در ایـران، تهـران: انتشارات آرون.

آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۴). ابعاد هویت ایرانی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

آزاد ارمکی، تقی (۱۳۷۶). اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون، تهران: سروش.

ازکیا، مصطفی. غلامرضا غفاری (۱۳۸۴). جامعه شناسی توسعه، تهران: کیهان.

رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۷). آناتومی  جامعه مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *