آموزش سریع نحوه نگارش اهداف پژوهش در پایان نامه

آموزش سریع نحوه نگارش اهداف پژوهش در پایان نامه

اهداف تحقیق(Research purposes)

هر تحقیق علمی که در مورد موضوع و مساله خاصی انجام می گیرد دارای هدف مشخصی است که یکی از بخشهای مهم هر تحقیق به شمار می آید.انجام تحقیق و پژوهش بدون تعیین کردن هدف ،غیر ممکن است.بعد از مشخص شدن موضوع تحقیق و پایان نامه و بیان آن ،بایستی اهداف تحقیق را مشخص کنیم.به عبارتی دیگر ،باید بدانیم هدف ما از انجام این کار پژوهشی دست یابی به چه نتایجی است؟ نویسنده و محقق با دانستن اهداف کار خود ،متوجه می شود که برای دستیابی به آنها چه اطلاعاتی نیاز دارد و از چه راهها و روشهایی اید در طی تحقیق استفاده کند تا با اهداف خود برسد.در بیان اهداف تحقیق بایستی از جملات مثبت استفاده شود و در حد امکان مطالب مختصر باشند. بیشتر بخوانید