پرسشنامه نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

تعداد سوال: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه وسواسی جبری ونكوور (VOCI)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش دامنه ي وسيعي از نشانه هاي وسواس (آلودگي، وارسي، افكار وسواسي، احتكار، كمال گرايي/ دقت، ترديد)

تعداد سوال: 55

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور (VOCI)

همه ما ممکن هست در دورهایی کمی‌ وسواسی به نظر بیا ایم.

اما زمانی‌ میگویم که فردی  احتمالا دچار اختلال وسواسی جبری هست که:

۱. افکار یا تصورات ناراحت کننده, علی‌ رغم میلش, به ذهنش هجوم می‌آورند و تلاش او برای بیرون راندن آنها از ذهنش بی‌ نتیجه هست.- افکار یا تصورات  وسواسی.

 ۲. حس می‌کند که باید بعضی‌ از کار‌ها رو به شکل خاصی‌ انجام دهد تا احساس آرامش کند، مثلا مرتباً دست شستن یا مرتباً چیز‌های مختلف رو چک کردن به طور مثال: آیا در خانه بسته هست یا نه آیا اطو به برق است یا نه آیا زیر گاز روشن است یا نه-اقدامات جبری مرتبط با آن.

شیوع اختلال وسواسی جبری:

از هر ۵۰ نفر ۱ نفر در کل عمر ش دچار اختلال وسواسی جبری میشود. شیوع در مرد و زن مساوی است. در کل بریتانیای کبیر حدود یک میلیون نفر به این بیماری دچار هستند. این بیماری معمولا در دوره جوانی   بروز می‌کند و شامل دوره‌های بهبود و پسرفت خود به خودی است. معمولا بیماران سالها از این بیماری رنج میبرند بدون درخواست کمک. بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان تمایل بارز جنسی

تعداد سوال: 25

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

پرسشنامه تمايل جنسي ، توسط هالبرت (1992) سـاخته شـد و در بسياري از پژوهش های بين المللي بكار گرفته شده اسـت. اين پرسشنامه شامل 25 ماده است، كه ميزان تمايل جنسي آزمودني را مورد سنجش قرار می دهد. سؤالهاي پرسشنامه تمايل جنسي، به وسيله درمانگران در امور بـاليني، بـراي سنجش مشكلات جنسي و زناشـويي و در پـژوهش هـا ي علمي به طور گسترده استفاده مي شود. هر آيتم بـه وسـيله مقياس درجه بندي ليكرت با 5 درجه نمره گذاري مي شـود ( 0= هميشه «همواره چنين تمايلي دارم 1 = «اكثـرا «اكثـر اوقات چنين تمايلي دارم 2 = «گاهي «گاهي اوقات چنين تمايلي دارم 3 = « بندرت ب« ندرت چنين تمايلي دارم 4 =. هرگز « هرگز چنين تمايلي ندارم» بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از ابعاد مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

تعریف صلاحیت بالینی

صالحيت باليني، هدف نهايي آموزش پرستاري است و شامل توانمندی به كار گيري دانش پرستاری، ارتباط و مهارتهاي بين فردي، حل مشكل و مهارتهاي پیشرفته تصمیمگیری ميباشد )2(. مفهوم صالحيت به چندين شيوه تعريف ميشود. ايده رايج درباره صالحيت اين است كه صالحيت شامل موارد مرتبط از دانش، مهارت و نگرش است كه ميتواند به طور كافي براي حل مسئله استفاده شود. براي مثال ليزو و ويلسون )2004( صالحيت را توانایی به کارگیری دانشها، مهارتها و نگرشها در بافتهاي شغلي مناسب تعریف می‌کنند )3(. به طور كلي سه رويكرد اساسي براي مفهوم صالحيت توصيف شده است. رویکرد اول )رويكرد رفتار گرايي( يك رويكرد تكليف محور است كه بستگي به مشاهده مستقيم عملكرد دارد. اين رويكرد به خاطر در نظر نگرفتن نقش قضاوت حرفهاي در عملكرد ذهني و اجازه ندادن به تحول تفكر انتقادي و حل مسئله مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد دوم )رويكرد عام(، صفات كلي كه براي عملكرد اثر بخش حياتي هستند را شناسايي ميكند و بر روي نگرشهاي قابل انتقال از قبيل دانش و تفكر انتقادي تمركز دارد. از آنجايي كه شواهد محدودي از انتقال پذيري مهارتهاي عمومي در ميان موقعيتهاي مختلف وجود دارد، اين رويكرد مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد سوم )رويكرد كل نگر( به در كنار هم قرار دادن دامنهاي از صفات شامل دانش، نگرشها، ارزشها و مهارتها براي برآورده كردن نيازهاي موقعيتهاي باليني متفاوت اشاره دارد. اين رويكرد در حرفه پرستاري بیشتر مورد توجه است )4(.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از ابعاد مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان اعتماد و اطمینان خود در کنترل و جلوگیری از رفتار خوردن را در موقعیت های مختلف و وسوسه برانگیز (فشار اجتماعی، ، دسترسی به مواد غذایی، هیجان های مثبت، هیجان های منفی، ناراحتی های جسمی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

تعریف سبک زندگی

سبک زندگی (به انگلیسی: Life Style)، به معنای شیوهٔ زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است.[۱] این اصطلاح نخستین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی استفاده شد.[۲]

سبک زندگی را فرهنگ آکسفورد، «راه های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می داند. فرهنگ لانگ من، آن را «راه یا سبکی برای زیستن» می خواند. از نظر آسا برگرسبک زندگی مد یا حالت زندگی فرد می باشد. سوبل «سبک زندگی را هر شیوه متمایز، اما قابل تشخیص زیستن» تعریف کرده است. با در نظر داشتن این تعاریف، ما با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس، سرگرمی و تفریح، کار و شغل، تا هنر و غیره، همگی را شامل می شود.[۳] بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی سطح رضایت جنسی زوجین

تعداد سوال: 25

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

نقطه برش: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

تعریف رضایت جنسی چیست؟

داشتن رضایت جنسی، با کیفیت رابطه در ارتباط است. در واقع، توافقی عمومی بین مردم وجود دارد که نارضایتی جنسی را در دسته مشکلات بزرگ روابط زناشویی قرار می دهد.

در حالی که این نتیجه گیری به هیچ وجه یافته جدیدی نیست و زندگی های بسیاری به خاطر نبود رضایت جنسی با طلاق و جدایی زن و مرد متلاشی شده اند.

اما روانشناسان  از دیدگاهی جدید به موضوع رضایت جنسی نگاه کرده اند.

به جای پرسیدن این که آیا فرد از رابطه فعلی خود راضی است یا نه، سوال مهم تری را مطرح می کنند:

  • یک فرد رضایت از رابطه جنسی در رابطه را چگونه تعریف می کند؟
  •  آیا همه رضایت در روابط جنسی را به یک شکل تجربه می کنند؟ بیشتر بخوانید

پرسشنامه رضایت بیماران بستری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رضایت بیماران بستری از ابعاد مختلف (رضایت از خدمات پرستاری، رضایت از پذیرش، رضایت از خدمات پزشکي، رضایت از غذا، رضایت از اتاق)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت بیماران بستری

 با توجه به افزايش روزافزون هزينه هاي بهداشتي و درماني، مساله بهره وري و استفاده بهينه از منابع موجود، امروزه پديده مشتري گرايي بيش از پيش مهم جلوه مي کند. يکي از روشهاي ارزشيابي عملکرد و کيفيت خدمات بيمارستاني، ارزيابي رضايتمندي مشتريان يا بيماران بستري به عنوان استفاده کنندگان اصلي خدمات است که از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. رضايت بيمار پديده پيچيده اي است که تحت تاثير عوامل گوناگون قرار دارد و بازتاب نظر بيماران درباره مراقبت و خدمات بهداشتي براي مديران، ارايه دهندگان مراقبت و بيماران ارزشمند است.سنجش رضایتمندی بیمار یکی از مهمترین شاخص های ارکان سیستم های ارتقای کیفیت می باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رضایت بیماران بستری از ابعاد مختلف (رضایت از خدمات پرستاری، رضایت از پذیرش، رضایت از خدمات پزشکي، رضایت از غذا، رضایت از اتاق) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نشانگان مرضی پیش از قاعدگی (نشانه های جسمی و روان شناختی)

تعداد سوال: 28

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

منبع: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساوالان، 1391.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

سندروم پیش از قاعدگی (pms) از جمله موضوعاتی است که بر خلاف اینکه در بین خانم‌ها خیلی شایع است اما متاسفانه اطلاعات کمی در این مورد دارند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که حدود یک هفته الی 10 روز قبل از دوره پریودتان احساس کنید که خیلی عصبی و حساس شده‌اید و تا کوچک‌ترین اتفاقی می‌افتد، می‌خواهید گریه کنید و به زمین و زمان گیر می‌دهید. بعضی از خانم‌ها همش دلشوره دارند یا دل نازک می‌شوند و دلتنگ بسیاری از دوستان و آشنایانشان هستند. قدرت تمرکز کردن خانم‌ها بر اثر ابتلا به این سندروم کم می‌شود و اغلب حوصله ندارند.

سندروم پیش از قاعدگی

به اختلالات پیش از قاعدگی که معمولا هر ماه اتفاق می‌افتد، سندروم پیش از قاعدگی یا pms می‌گویند. بسیاری از زنان بدون این که خودشان خبر داشته باشند، مبتلا به این سندورم هستند. این سندروم در اکثر زنان خفیف است و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. در حالی که در مواردی که شدید باشد می‌تواند زندگی روزمره یک زن و حتی اطرافیان او را مختل کند. pms یک مجموعه از علائم جسمی، روانی و احساست مربوط به چرخه قاعدگی در زنان است. پیشنهاد می‌کنیم مقاله قاعدگی را مطالعه کنید.

اگر چه همه زنان دچار pms، درد شکم، نفح و تحریک پذیری کلی در زمان نزدیک پریود نمی‌شوند اما حدود 85 درصد از خانم‌ها، هر ماه حداقل یکی از این علائم را دارند. نوسانات خلقی و جسمی ناشی سندروم پیش از قاعدگی به دلیل تغییرات هورمونی در خانم‌ها اتفاق می‌افتند و اصلا بیماری نیست و در واقع نشان از سلامت هورمونی و جسمی در یک خانم بالغ می‌باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مشکلات رفتاری و حافظه در بیماران آلزایمر زاریت و زاریت (MBPC)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش مشکلات رفتاری بیماران مبتلا به آلزایمر و اثرات آن روی مراقبان (رفتارها،  فعالیت های زندگی روزمره)

تعداد سوال: 41

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مشکلات رفتاری و حافظه در بیماران آلزایمر زاریت و زاریت (MBPC)

دستورالعمل مراقبان:

من می خواهم که شما فهرستی از مشکلات جاری را بخوانید و به من بگویید که هر یک از این مشکلات در طول هفته گذشته اتفاق افتاده است یا نه. اگر بله چند وقت یکبار آنها اتفاق می افتند اگر نه، آیا این مشکلات تاکنون اتفاق نیفتاده اند؟

میزان فراوانی:

0 = هرگز اتفاق نیفتاده

1 = در گذشته فراوان اتفاق افتاده، اما نه در 3 ماه گذشته

2 = اخیراً اتفاق افتاده، اما نه در هفته گذشته

3 = 1 تا 2 بار در هفته گذشته اتفاق افتاده

4 = 3 تا 6 بار در هفته گذشته اتفاق افتاده

5 = روزانه یکبار یا بیشتر اتفاق می افتد

7 = اگر از بیمار مراقبت نشود این مشکل اتفاق می افتد

بیشتر بخوانید

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین از ابعاد مختلف (حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت، حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی، درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین از ابعاد مختلف (حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت، حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی، درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان)

دستورالعمل: لطفاً به منظور تکمیل پرسشنامه فهرست «رفتارهای مقابله ای» را خوانده و نشان دهید که تا چه حد انجام هر رفتار سودمند بوده است. دور یکی از اعداد خط بکشید.

لطفاً در مورد رفتارهایی که آنها را انجام نداده اید، علت آن را با علامت زدن یکی از خانه «عدم انتخاب» یا «عدم امکان» قید کنید.

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین (CHIP) توسط همیلتون آی. مک کوبین[1]، ماریلین ای. مک کوبین[2]، رابرت اس. نوین[3] و الیزابت کابل[4] (1991) ساخته شده است که از 45 گویه و 3 خرده مقیاس حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت (16 سوال)، حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی (18 سوال) و درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان (8 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «غیر سودمند»، «اندکی سودمند»، «تاحدی سودمند» و «کاملاً سودمند» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود….