ارزيابي کنترل قندخون
براي ارايه‌کنندگان مراقبت‌هاي سلامت و بيماران دو روش عمده براي ارزيابي اثربخشي درمان بر کنترل قندخون وجود دارد: اندازه‌گيري A1C و اندازه‌گيري گلوکز خون به‌وسيله خود بيمار(1) (SMBG). علاوه بر اين در سال‌هاي اخير روش‌هاي سنجش مداوم گلوکز در فضاي ميان‌بافتي به بازار آمده است….

سنجش گلوکز خون به‌وسيله خود بيمار

توصيه‌ها

بيماراني که روزانه چند بار انسولين تزريق مي‌کنند يا تحت درمان با پمپ انسولين هستند بايد روزانه 3 بار يا بيشتر SMBG انجام دهند.

در بيماراني که تزريقات کمتري دارند، انسولين دريافت نمي‌کنند يا تحت درمان با رژيم غذايي به تنهايي هستند، اندازه‌گيري گلوکز خون توسط بيمار ممکن است در رسيدن به اهداف گلوکز خون مفيد باشد.

اندازه‌گيري گلوکز خون توسط بيمار پس از غذا ممکن است در رسانيدن گلوکز پس از غذا به ميزان هدف مفيد باشد.

در زمان تجويز SMBG اطمينان حاصل کنيد که بيمار راهنمايي‌‌هاي اوليه را دريافت کرده، پس از آن پيگيري روتين و ارزيابي بيمار صورت خواهد گرفت،و بيمار تکنيک SMBG و توانايي استفاده از اطلاعات براي تنظيم درمان را دارد.

در برخي بيماران مبتلا به ديابت نوع1، به ويژه آنهايي که نسبت به هيپوگليسمي ناآگاه(2) هستند، کنترل مداوم قندخون ابزاري کمکي براي SMBG محسوب مي‌شود. بیشتر بخوانید