آموزش سریع نحوه نوشتن بیان مساله در پایان نامه

آموزش سریع نحوه نوشتن بیان مساله در پایان نامه

هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد. معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد.
محقق در بیان یا تعریف مساله به تشریح موارد زیر می پردازد:

معرفی دقیق مساله
معرفی جنبه های مجهول و مبهم
معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها
تعاریف عملیاتی
منظور و مقصود تحقیق
تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر
بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند. در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینه‌ای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید. بیشتر بخوانید