مقیاس همدلی اساسی (BES)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی همدلی افراد از ابعاد مختلف (شناختی، عاطفی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

مقیاس همدلی اساسی (BES)

مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون[۲] (۲۰۰۶) ساخته شده است. ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس توسط آلیبر و همکاران (۲۰۰۸) در بین دانش‌آموزان ایتالیایی نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارای ۲۰سوال (جولیف و فارینگتون، ۲۰۰۶) و۲ خرده‌مقیاس است (پیوست ۳). خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی که از ۱۱ سوال (۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸) تشکیل شده است و خرده‌مقیاس شناختی که از ۹ سوال (۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۹، ۲۰) تشکیل شده است. این پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقیاس لیکرت ۵ گزینه‌ای است که پاسخ به هر عبارت آن در دامنه‌ای از ۱ (کاملا مخالفم) تا ۵ (کاملا موافقم) قرار دارد.

در مطالعه آلیبر و همکاران (۲۰۰۸) برای کل مقیاس ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ و برای خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی ۸۶/۰ و شناختی ۷۴/۰ گزارش شده است. همچنین در تحقیق نوروزی (۱۳۸۹)، پایایی کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ به میزان ۸۴/۰ و به تفکیک ۷۸/۰ برای مقیاس ـ هیجانی و ۷۴/۰ برای مقیاس شناختی گزارش شده است. آلیبر و همکاران (۲۰۰۸)، برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده کردند. آن‌ها آزمون همدلی اساسی را با پرسشنامه همدلی هیجانی محرابیان (۱۹۹۶) با شاخص کنش‌ورزی بین‌شخصی دیویس (۱۹۸۰) و مقیاس جامعه‌پسند کاپرا و همکاران (۲۰۰۵) همگرا کردند و همبستگی بالایی را به دست آوردند که این نشان از روایی سازه است (نوروزی، ۱۳۸۹).

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ به دست آمد. جهت بررسی روایی از همبستگی خرده‌مقیاس‌ها با نمره کل استفاده شد و ضرایب همبستگی برابر ۹۱/۰ و ۹۰/۰ به ترتیب برای خرده مقیاس عاطفی ـ هیجانی و خرده مقیاس شناختی به دست آمد.