پرسشنامه آگاهی پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی آگاهي پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد (فيزيولوژي درد نوزاد، اثرات و عوارض درد، ابزارهاي اندازه گيري درد نوزاد)

تعداد سوال: 26
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
کلید: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه آگاهي پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد

برای انتقال درد نیاز به 5 جزء فیزیولوژیک است:
1(گیرنده های حسی: دریافت تحریکات دردناک
2( انتقال تحریکات به مغز
3(مراکز مغزی: تفسیر تحریکات
4(نوروترانسمیترهای شیمیایی
5(سیستم کنترل پایین رونده: تنظیم و آگاهی تحریکات و گاهی ساپرس تحریکات
این سیستم تا بعد از تولد تکامل نمی یابد، بنابراین نوزادان نسبت به درد حساس تر از سایر گروه
های سنی اند

نوزادان‌کمتر‌از‌شش‌ماه‌خاطره‌ای‌از‌تجربیات‌دردناک‌گذشته‌و‌واکنش‌به‌آنها‌ندارند،‌
اما‌بعد‌از‌این‌دوره‌سنی‌‌آنها‌خاطرات‌دردناک‌را‌به‌یاد‌می‌سپارند‌و‌واکنش‌های‌
بعدی‌انها‌بر‌اساس‌تجربیات‌قبلی‌شکل‌می‌گیرد.
مهم‌است‌بدانیم‌پاسخ‌شیر‌خوار‌پره‌ترم‌به‌درد‌ممکن‌است‌بدون‌واکنش‌های‌رفتاری‌
باشد‌یا‌این‌واکنش‌ها‌کند‌باشند.‌
گزارش‌توسط‌خود‌فرد‌که‌مهم‌ترین‌شاخص‌معتبر‌درد‌است‌در‌این‌گروه‌سنی‌وجود‌
ندارد.

1(پاسخ های فیزیولوژیک:
 عالئم حیاتی:افزایش ضربان قلب، فشار خون، تنفس سریع و سطحی
 اکسیژناسیون:کاهش اشباع اکسیژن شریانی
 پوست:رنگ پریدگی یا قرمزی، تعریق زیاد و عرق کف دست
 تغییرات متابولیک:هیپرگلیسمی، کاهشPH، افزایش کورتیکواستروئید ها
 سایر مشاهدات:افزایش تونیسیته عضالت، اتساع مردمک ها، کاهش تون عصب واگ
2( پاسخ های رفتاری
صوتی:به کیفیت، زمان، طول مدت توجه شود:
 گریه کردن، ناله کردن، زوزه کشیدن