پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف (علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

شیوه تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

تعاریف بسیاری را از عبارت « اخلاق کاری » می‌­توان یافت اما اگر بخواهیم یک تعریف ساده بیان کنیم می­‌توانیم بگوییم مجموعه ای از اصول اخلاقی است که هر فرد در انجام کارش آن را رعایت می­‌کند. به عبارت دیگر اخلاق کاری احساسی است که هر فرد نسبت به شغل و حرفه ی خود دارد که در نتیجه آن نگرش و رفتار فرد را شکل می‌­دهد.

اخلاق کاری به صورت صريح به عنوان يک تفاوت فردی تعريف شده است که توسط مجموعه‌ای از اعتقادات و رفتارهایی است که نشان دهنده ارزش شغل در دید انجام دهنده آن می‌باشد. تقریباً هر روز پزشکان ، مدیران، کارمندان و همه اعضای یک سازمان با موضوعاتی در شغل خود روبرو می‌شوند که می‌بایست تصمیمات اخلاقی بگیرند.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ روبرو می‌شوند ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آورد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﻼق ﻛﺎری در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد .اﺧﻼق ﻛﺎری ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺎر ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید