پرسشنامه ارزشیابی كارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)

تعداد سوال: 27

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزشیابی كارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه ارزشیابی كارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره مربی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرسشتاری مربیان از ابعاد مختلف (برنامه ريزي، مشكل گشایی، تهيه برنامه ماهانه براي شيفت های كاری پرسنل، سازمان دهي، ارتباطات حرف های (ويزيت با پزشک)، كنترل و نظارت، ارایه گزارش از شیفت سوپروايزري)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزشیابی كارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره مربی)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 34 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرسشتاری مربیان از ابعاد مختلف (برنامه ريزي، مشكل گشايي، تهيه برنامه ماهانه براي شيفت هاي كاري پرسنل، سازمان دهي، ارتباطات حرف هاي (ويزيت با پزشك)، كنترل و نظارت، ارايه گزارش ازشيفت سوپروايزري) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…