از دهه ی ۱۹۸۰ « بازار محوری » در تحقیقات دانشگاهی به عنوان استراتژی موثر در عملکرد شرکت ها نفوذ نموده و به صورت وسیع انتشار یافته است . بازار محوری مفهومی ریشه دار در تئوری بازاریابی بوده و متمایل به مفهوم یادگیری بازار می باشد . به عبارت دیگر مبتنی بر گسترش درک بازار و استفاده از آن برای فعالیت های بازاریابی است . به همین دلیل بازار محوری را می توان عبارت از پذیرش مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه ی بازرگانی دانست که هدایت کننده ی استراتژی های رقابتی سازمان می باشد .  همچنین راکرت  بازار محوری در یک واحد بازرگانی را درجه ای می داند که واحد بازرگانی الف) اطلاعات را از مشتریان کسب نموده و به کار می بندد ب) یک استراتژی را جهت تحقق نیازهای مشتریان تدوین می کند و ج) آن استراتژی را به منظور پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان به کار می بندد .  در کل می توان گفت بازار محوری راجع به این مقوله که محصولات باید تقاضای بازار و تغییر در ترجیحات مصرف کننده را منعکس نمایند ، بحث می نماید . بیشتر بخوانید