پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی جهت گیری استراتژیک سازمان از ابعاد مختلف (متهورانه، تحلیلی، تدافعی، آینده ‎نگرانه، فعالانه و ریسک پذیری )

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

جهت گیری استراتژیک: جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت های انجام شده بوسیله یک بنگاه بمنظور اتخاذرفتارهای مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم تعریف شده است. جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن توانایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد یک  هماهنگی متناسب  استراتژیک را تعیین می ماید(نارور و اساالتر،۱۹۹۰ گاتینگنیون و ژویرب به نقل از احمدیان) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

تمام آیتم ها برای ابعادشامل متهورانه ۴ سوال – تحلیلی ۶سوال– تدافعی ۴سوال- آینده‎نگرانه۵سوال- فعالانه ۵ سوال و ریسک پذیری ۵سوال درمجموع ۲۹ سوالبراساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت از (۱=بسیارمخالف  تا  ۵ = بسیارموافق ) دسته بندی شده است.