مقیاس گرفتاری دانشجویان الان و گیلبرت (2002)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش گرفتاری دانشجویان از ابعاد مختلف (گرفتاری درونی، گرفتاری بیرونی)
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

مقیاس گرفتاری دانشجویان الان و گیلبرت (2002)

 این مقیاس ۱۶ ماده که توسط گیلبرت و آلان (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای دو خرده مقیاس احساس گرفتاری بیرونی و احساس گرفتاری درونی می باشد که به منظور سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل به فرار از آن بکار می رود. گرفتاری بیرونی مربوط به وقایع و یا شرایط بیرونی و محیطی است و گرفتاری درونی مربوط به شرایط داخلی مانند افکار درونی و احساسات است. شرکت کنندگان بر اساس حالات و هیجاناتی که طول یک هفته گذشته داشته اند باید به مقیاس پاسخ دهند، که به صورت لیکرت پنج درجه ای (از صفر تا ۴) می سنجد. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده احساس گرفتاری بیشتری است. .نظریه احساس گرفتاری در ابتدا به منظور تبیین اختلال افسردگی و سایر رویدادهای استرس زا مطرح شد، اما با این وجود، در سالهای اخیر شواهدی مبنی بر ارتباط احساس گرفتاری، با سایر اشکال اختلالات روانی به دست آمده است. در این راستا، ارتباط احساس گرفتاری با خودکشی، اختلال استرس پس از سانحه و سایر اختلالات اضطرابی به تأیید رسیده است.  تعریف مفهومی: گرفتاری یا احساس به تله افتادن، نوع خاصی از تفکر و احساس است که به تله یا دام افتادن انسان در موقعیتی که تمایل به دوری از آن دارد، اطلاق می شود. گرفتاری بیرونی مربوط به وقایع و یا شرایط بیرونی و محیطی و گرفتاری درونی شرایط داخلی مانند افکار درونی و احساسات را در بر گرفته است (گیلبرت و آلن، ۱۹۹۸: ص ۵۸۹). تعریف عملیاتی:  در این پژوهش، منظور از احساس گرفتاری، تمره ایست که فرد در مقیاس احساس گرفتاری (گیلبرت و آلن، ۱۹۹۰)، به دست می آورد. منابع سیادتیان س ح، قمرانی الف، ۱۳۹۲، بررسی روایی و پایایی مقیاس فقدان لذت جوبي Snaith- Hamilton در دانشجویان دانشگاه اصفهان: یک بررسی مقدماتی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۲ (۱۰).: ۸۰۷-۸۱۸ Gilbert P, Allan S, Brough S, Melley S, Miles JNV(2002) Relationship of anhedonia and anxiety to social rank, defeat, and entrapment. Journal of Affective Disorders, 71,141-151. Gilbert P, Allan S. (1998).The role of defeat and entrapment (arrested f