پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (اهداف و راهبردهای شرکت، تجربیات شرکت، تأثیر منابع و قابلیت های شرکت در پیشبرد استراتژی های شرکت، تاثیر ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی، تأثیر منفی تعارض فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی، تأثیر منفی عدم اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 45000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

انتخـاب مناسـب تريـن روش ورود بـه بازارهـاي جهانـي، شـکل دهنـده راهبردهـاي ورود يـک بنـگاه بـه ایـن بازارهـا تلقـی میشـود. تنـوع روش هـا، همـراه بـا مزايـا و معايبـي کـه هريـک از آنهــا دارنــد، شــرکت هــاي بــزرگ را بــرآن داشــته تــا در ايــن خصــوص تدابيــر خاصــي را بينديشـند. شکسـت هـاي ويرانگـر کـه برخـي از بنـگاه هـاي بـزرگ بيـن المللـي در ورود خـود بــه بازارهــاي جهانــي تجربــه کــرده انــد، محققــان علــوم مديريــت و اقتصــاد را نيــز بــه ايــن موضــوع حســاس نمــوده اســت، بــه گونــهاي کــه حــوزه اي ميــان رشــته اي بــا عنــوان “روش هــاي ورود”1 بــراي بررســي و تحليــل ايــن موضــوع پديــد آمــده اســت. نظریــه هــاي روش ورود را مــي تــوان بــه دو دســته توصيفــي و تجويــزي تقســيم بنــدي کـرد. نظریـه هـاي توصيفـي بيشـتر بـه شـرح و تحليـل رفتـار بنـگاه هـا و تجـارب مختلـف آنهـا در ورود بـه بازارهـاي جهانـي پرداختـه و نظریـه هـاي تجويـزي نيـز بـر اسـاس نظریـه هـاي توصيفـي، بـا ارائـه راهـکار در فرآينـد تصميـم گيـري و يـا معرفـي عوامـل موثـر، بـه انتخـاب صحيـح روش ورود کمـک مـي نمايـد.

در حـال حاضـر حرکـت کشـور مـا بـه سـمت يـک اقتصـاد دانـش محـور از اهميـت بسـياري برخـوردار بـوده و الزمـه ايـن تحـول، تعامـل و تبـادل دانـش، تكنولـوژي و محصـول بـا جهـان اســت.آگاهي از ســاز و کارهــا و روش هــاي ورود بــه بازارهــاي جهانــي بــراي شــركت هــا و سـازمان هايـي كـه در مسـير جهانـي شـدن قـرار گرفتـه انـد، ضرورتـي انـكار ناپذيـر اسـت.