پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده

تعداد سوال: 16

روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

 در نظریه سیستمی خانواده[1]، خانواده بصورت کلی از بخش های که مرتبط به هم تشکیل یافته نگریسته میشود. در نگاه سیستمی به خانواده هر بخش بر بخش های دیگر تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد (کلین و وایت، 1996 به نقل از سلیگمن[2]، 1999). اولسون[3] (1999) نیز با نگاهی سیستمی به خانواده به معرفی سه بُعد انسجام[4]، انعطاف پذیری[5] و ارتباطات[6] در الگوی مدور ترکیبی[7] خود پرداخته است؛ که در پژوهش حاضر بر دو بُعد اسنجام و انعطاف، جهت شناسایی نقش آنها در گرایش به سوء مصرف مواد تمرکز شده است.

مراد از انسجام خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند (اولسون، 1999). لینگرن[8] (2003) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریف می کند. از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذارندن با هم است. منظور از تعهد، میل به صرف وقت و انرژی در فعالیتهای خانواده و همچنین ممانعت از تاثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن می باشد. بُعد دیگر انسجام از نظر لینگرن (2003) وقت گذاشتن و با هم بودن در بین اعضای خانواده است. خانواده های که در این زمینه قوی هستند، بطور مرتب برنامه ها و زمان های برای فعالیت گروهی در نظر می گیرند. بیشتر بخوانید