پرسشنامه بازدارنده های استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم (کرمی و همکاران 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش عوامل بازدارنده های استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم از ابعاد مختلف (بازدارنده های شخصی و نگرشی، بازدارنده های زمینه ای و زیر ساختاری)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازدارنده های استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم (کرمی و همکاران 1391)

یزدانی(1388) در مقاله «انواع یادگیری الکترونیکی و شکل های تعامل مختلف در آن» یادگیری الکترونیکی را این چنین تعریف کرده است؛ “یادگيري الكترونيكي عبارتست از بكارگيري مؤلفه هاي مختلف فن آوري اطلاعات و ارتباطات «بويژه اينترنت» به منظور سازماندهي و مديريت فرايندهاي ياددهي -يادگيري و نيز انتقال آموزش”.

نگاش و همكاران(2008) با الهام از ديدگاه فلاش، در يك مقاله اي شش دسته بندي براي يادگيري الكترونيكي ارايه كرده و تفاوتها و شباهتهاي آنها را مورد بررسي قرار مي دهند. اين شش دسته يادگيري الكترونيكي به قرار زير مي باشد:

1. يادگيري الكترونيكي با حضور فيزيكي و بدون ارتباطات الكترونيكي)از نوع چهره به چهره(

2. يادگيري الكترونيكي بدون حضور و با ارتباطات الكترونيكي(از نوع خودآموزي) بیشتر بخوانید