پرسشنامه عوامل موثر بر بدبینی سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی (عدم دسترسی به اطلاعات، بدبینی نسبت به همکاران، اعتماد، بدبینی سازمانی)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 29000 تومان

خرید فایل

                         بدبینی سازمانی

مدیران و کارکنان زیادي در صدها سازمان، منازعات و درگیريها، موفقیتها، شکستها وناکامیهاي ناشی از تغییرات در کسب و کار را تجربه کردهاند. تغییرات و نوآوري که در برگیرنده کیفیت محصول، خدمت به مشتریان، مهندسی مجدد، فرهنگ، کار گروهی و… است ممکن است از دیدگاه افراد به طور متفاوتی نگریسته شود. به عبارت دیگر، سطح شور و شوق براي طرحهاي جدید از فردي به فرد دیگرو از سطح سلسله مراتبی به سطح سلسله مراتبی دیگر متفاوت است. سطوح بالاي سازمان ممکن است تغییرات را به عنوان چالشهاي جالب و یا به عنوان پاسخهاي مناسب و به موقع به تغییر شرایط رقابتی حس کنند اما سطوح پایین سازمان ممکن است تغییرات را به عنوان عیوب و نواقص ضروري و یا اقدامات غیر قابل درکی از سوي مدیران ارشد سازمان در نظر بگیرند که ارتباطی با اقدامات و کارهاي روزانه سازمان در سطوح پایین دارد. کی از علل عدم استقبال کارکنان از تغییر سازمانی، بدبینی نسبت به تغییرات و پیامدهاي آن است. محققان معتقدند که بدبینی نسبت بهتغییر سازمانی متفاوت از شک و تردید است. افراد شکاك در مورد احتمال موفقیت مرددند، اما هنوز هم به شکلی منطقی امیدوار به تغییر مثبت هستند. همچنین بدبینی، متفاوت از مقاومت در برابر تغییر است، چرا که مقاومت در برابر تغییر نتیجه خودشیفتگی، سوءتفاهم، و تحمل ذاتی کم براي تغییر است. دبینی یکی از موضوعات رفتاري است که تبعات مهمی براي سازمان دارد. بدبینی سازمانی باعث میشود کارکنان به سازمان، شغل و عقاید، احساسات و رفتارهاي خود نگرش منفی داشته باشند. معمولاً کارکنان در مقابل تغییرات سازمانی از خود مقاومت نشان میدهند. اما همانطور که گفته شد؛ مقاومت در برابر تغییر متفاوت از بدبینی نسبت به تغییر است. بدبینی به معناي بیاعتقادي، داشتن احساس منفی و بروز رفتار همسو یا باور و احساس منفی است