در نظریه سیستمی خانواده[1]، خانواده بصورت کلی از بخش های که مرتبط به هم تشکیل یافته نگریسته میشود. در نگاه سیستمی به خانواده هر بخش بر بخش های دیگر تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد (کلین و وایت، 1996 به نقل از سلیگمن[2]، 1999). اولسون[3] (1999) نیز با نگاهی سیستمی به خانواده به معرفی سه بُعد انسجام[4]، انعطاف پذیری[5] و ارتباطات[6] در الگوی مدور ترکیبی[7] خود پرداخته است؛ که در پژوهش حاضر بر دو بُعد اسنجام و انعطاف، جهت شناسایی نقش آنها در گرایش به سوء مصرف مواد تمرکز شده است.

مراد از انسجام خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند (اولسون، 1999). لینگرن[8] (2003) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریف می کند. از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذارندن با هم است. منظور از تعهد، میل به صرف وقت و انرژی در فعالیتهای خانواده و همچنین ممانعت از تاثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن می باشد. بُعد دیگر انسجام از نظر لینگرن (2003) وقت گذاشتن و با هم بودن در بین اعضای خانواده است. خانواده های که در این زمینه قوی هستند، بطور مرتب برنامه ها و زمان های برای فعالیت گروهی در نظر می گیرند. بیشتر بخوانید