پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، پیشرفت تحصیلی)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نرمه گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی:

تعریف مفهومی: سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می شوند؛ اشاره دارد (پوتواین و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سرزندگی تحصیلی نمره ای است که فر از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی و حسین چاری (1391) کسب می کند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، سرزندگی تحصیلی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، پیشرفت تحصیلی)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نرمه گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

مفهوم وسایل کمک آموزشی :

وسایل کمک آموزشی ادوات و اشیایی می باشند که در کنار رسانه های آموزشی برای تفهیم بهتر یا بیشتر موضوع برای فراگیران به کار می روند و وسایل کمک آموزشی همانطوری که از عنوان آنها بر می آید کار کمک به فرآیند آموزش و تدریس را انجام می دهند. هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری با سهولت بیشتر و در زمان کمتری صورت می گیرد. عدم کاربرد وسایل در عین حال که آموزش را متوقف نمی کند به طولانی تر شدن زمان آموزش و دشوارشدن یاد دهی – یادگیری می انجامد یا به طور خلاصه می توان گفت هر چه که بتواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است. بیشتر بخوانید