پرسشنامه بررسی رابطه خطاهای ادراکی مدیران با رفتار سرمایه گذاری آنها با توجه به نقش تعدیلگر سن و جنسیت

هدف: بررسی رابطه خطاهای ادراکی مدیران با رفتار سرمایه گذاری آنها با توجه به نقش تعدیلگر سن و جنسیت (خطای پیش بینی، خطای تشدید، خطای بیش اعتمادی، رفتار سرمایه گذاری)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 21000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه خطاهای ادراکی مدیران با رفتار سرمایه گذاری آنها با توجه به نقش تعدیلگر سن و جنسیت
از آنجا که موضوع ادراک بر رفتار سازمانی تأثیر بسزایی دارد بررسی و به ویژه کاربردهای آن حائز اهمیت بسیار است. اغلب گفته می شود که ” هر کس دنیا را با دیدگان متفاوتی می بیند”، این عقیده کم و بیش حقیقت دارد؛ زیرا هر کسی در منظری ایستاده و واقعیت های پویا و سیال زندگی را از آن دیدگاه می نگرد و این تفاوت و اختلاف دیدگاه های افراد برخاسته از نظرگاه و منظر آنان است. هنگامی که اشخاص در معرض اطلاعات، وضعیت ها و رخدادهای واحد قرار می گیرند اغلب واکنش های کاملاً متفاوتی از خود نشان می دهند و هر کس مایل است که نظر خودش را درست بداند. بنابراین شناخت رفتار سازمانی بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت دیدگاه های مختلف در برابر مشاهدۀ رخداد واحد ممکن نیست. تفاوت دیدگاه ها بیانگر این نکته است که بر خلاف آنچه شعور متعارف حکم می کند انسان دنیای اطراف خود را بی پیرایه و مستقیم درک نمی کند؛ به دیگر سخن، شخص از طریق ادراکات صرفاً نظاره گری انفعالی بر گسترۀ زندگی خود نیست بلکه بازیگری است که فعالانه تصویر یا جلوه ای از دنیای پیرامون خود را از طریق فراگرد پیچیده و پویای ذهنی می سازد و بر اساس آن برنامۀ زندگی خود را تدوین کرده و ایفای نقش می کند. ادراک هر موجودی به اندازۀ سعۀ وجودی اوست. این ادراکات نه تنها بر رفتار شخص بلکه بر رفتار دیگران نیز مؤثر است. بیشتر بخوانید