پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك

هدف: بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك (ملموس بودن، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر، همدلی)

تعداد سوال: 44

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك

هدف: بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك (ملموس بودن، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر، همدلی)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص میزان رضایت خود از آن بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید. دقت داشته باشید اگر برخی از عبارات در پارک موردنظر وجود نداشت، گزینه خیلی ناراضی را تیک بزنید.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 44 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك (ملموس بودن، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر، همدلی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:……