پرسشنامه تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره با در نظر گرفتن تسهیم اطلاعات

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره با در نظر گرفتن تسهیم اطلاعات (یکپارچگی زنجیره تامین، یکپارچگی عرضه کنندگان، یکپارچگی مشتریان، یکپارچگی درون سازمانی، عملکرد زنجیره تامین، تسهیم اطلاعات، تسهیم اطلاعات عرضه کنندگان، تسهیم اطلاعات مشتری، تسهیم اطلاعات درون سازمانی، تسهیم اطلاعات عملکردی)

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 43000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره با در نظر گرفتن تسهیم اطلاعات

 پیشینه ی تحقیق

2-6-1 پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی یکپارچگی

الف) تحقیقات داخل کشور

_شفیعی نیک آبادی و همکاران در پژوهشی با عنوان  تأثير يکپارچگي فرايندهاي سازماني و ناب سازي لجستيک برعملکرد کسب و کار پرداختند.به شناسایی ابعاد مختلف يکپارچگی فرايندها ونابسازی لجستيک،

پرداختند. نتايج به دست آمده، حاکی از تأثير سه عامل کاهش اتلافها، تأمين کنندگان و يکپارچگی زنجيره تأمين بر هردو بعدداخلی و خارجی يکپارچگی فرايندهای سازمانی میباشد. همچنين نظام اطلاعات بر بعد يکپارچگی

خارجی موثر است که از اين طريق میتوان نتيجه گرفت ناب سازی لجستيک موجب افزايش يکپارچگی فرايندهای سازمانی می شود. همچنين هر دو موضوع يکپارچگی فرايندهای سازمانی و ناب سازی لجستيک موجب افزايش عملکرد کسب وکار سازمانی میگردند.

_ شعبان الهی و همکاران در تحقیق ارائه مدلی برای تبیین نقش فناوری اطلاعات در یکپارچگی مدیریت زنجیره ی تامین پرداختند. هنگامی که تامین کنندگان در سراسر جهان پراکنده اند،یکپارچگی فعالیت ها در درون و بیرون شرکت اهمیت پیدا میکند.این مسئله نیازمند سیستم اطلاعاتی یکپارچه است که موجب تسهیم اطلاعات در زنجیره ی تامین میشود.

نتایج بیانگر اهمیت زیاد یکپارچگی سیستا های اطلاعاتی خارجی بر روی یکپارچگی زنجیره ی تامین و در نهایت عملکرد سازمان است. این امر نشان دهنده ی اهمیت اصلاح و مدیریت روابط با شرکای تجاری،مشتریان و تامین کنندگان در بهبود یکپارچگی زنجیرهی تامین است. اما یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی داخلی تنها در برخی ابعاد موجب این بهبود میشود.

_شفیعی نیک آبادی و خاتمی فیروز آبادی به “نقش يکپارچگی فرايندها درانتخاب مدل کسب و کار الکترونيک در صنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ايران خودرو( ” در سال 1388 پرداختند.

ب) تحقیقات خارجی

_ونگ و همکاران در مقاله ی خود با عنوان اثر ترکیبی یکپارچه سازی زنجیره تامین داخلی و خارجی در نوآوری محصول به ارائه شاخص های برای سنجش یکپارچگی درونی و بیرنی پرداختند.

_جهره و فابی کاستس به پژوهشی با عنوان «آیا یکپارچگی زنجیره ی تامین باعث بهبود عملکرد میشود؟» پرداختند که در آن مطالعات یکپارچگی را از سه منظر لایه های یکپارچگی، قلمرو یکپارچگی و درجه ی یکپارچگی زنجیره تامین قابل بررسی دانستند.

_جیت پیبون (2005) در تحقیقی با عنوان «نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی بر یکپارچگی زنجیره ی تامین» پرداختند.که در آن چارچوب نظری برای یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی ارائه کرده است. در این چارچوب تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر روی یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی و تاثیر سیستم های اطلاعاتی در یکپارچگی فرآیند زنجیره تامین و در نهایت تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت سنجیده شده است.

_مولر و اسکالر تحقیقی با عنوان «یک چارچوب مفهومی برای نسل بعدی سیستم های شرکتی چیست؟» را در سال (2005) انجام دادند.

2-6-2 پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی زنجیره ی تامین

الف) تحقیقات داخل کشور

     ب) تحقیقات سایر کشورها

2-6-3 پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی یکپارچگی زنجیره ی تامین

الف)تحقیقات داخلی

_ امين چاروسه به پژوهشی با عنوان « افزايش يكپارچگي زنجيره تأمين با پياده سازي سيستم تجارت الكترونيكي:

(نمونه شركت بازرگاني دولتي ايران)» پرداخت. شركت بازرگاني دولتي ايران كه مسؤوليت خريد، واردات، حمل و نقل، انبارداري و توزيع كالاهاي اساسي از قبيل برنج، شكر، روغ ن خام، گندم، شيرخشك و كود شيميايي در سطح كشور را برعهده دارد، براي غلبه بر مشكلات ناشي از در اختيار نداشتن، اطلاعات جامع، صحيح، دقيق و به موقع از فرايند عمليات بازرگاني خارجي و ايجاد يكپارچگي در زنجيره تأمين، توسعه سيستم جامع تجارت الكترونيكي را در دستور كار خود قرار داده است.

مديريت زنجيره تامين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد وكالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين شرايط را داراست. مديريت اطلاعات از اهميت به سزايي برخوردار است و نقش كليدي در ايجاد يكپارچگي در ميان اعضاي زنجيره دارد. از سوي ديگر، پيشرفت هاي به وجود آمده در زمينه تجار ت الكترونيكي باعث شده كه شركتها و صنايع هم براي توسعه كسب وكار، نگاه خود را متوجه اين موضوع نمايند.

-سید محمود حسینی و نرگس شیخی در پژوهشی با عنوان «يکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذايی ايران» به تحقیق پرداختند. در واقع، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمده ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تأمین، بهره گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت حاصل میشود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به طور

غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین، صورت میپذیرد؛ به عبارت دیگر،یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تأمین شامل عملیات تدارکات، تولید و –توزیع را بهبود میدهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا میبخشد.

ب) تحقیقات سایر کشورها

– در بررسی اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت، پژوهشگران مختلف بر رویکردها و شاخصهای متفاوتی تمرکز نموده اند،از جمله؛

-کیم در سال(2009) اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار داد که یکپارچگی زنجیره تأمین به قابلیت عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین منجر میشود .

-پژوهش های(لی و همکاران2005،2006؛که و همکاران2007)؛ نشان میدهد که عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثری مستقیم و مثبت بر سطح عملکرد شرکت است.

– یافته های پژوهش های (که و همکاران،2007؛ لی و همکاران،2005،2006؛ کیم،2006؛ المزوغی و همکاران،2008) آشکار مینماید که بعضی از ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین به طور غیرمستقی-از طریق سایر ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین -عملکرد شرکت اثرگذار هستند.به عبارت دیگر، در میان ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین، بعضی از ابعاد نقش مهمتری را ایفا میکنند.

2-6-4 پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی چابکی

الف)تحقیقات داخلی

– بهنام شهابی در مقاله ای تحت عنوان “بعد انسانی چابکی سازمان” که در شماره 175 مجله تدبیر به چاپ رسیده است به بررسی مفهومی چابکی و ضرورت نیروی انسانی اشاره ای مختصر داشته اند.

– شهرزاد مصطفوی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “ارزیابی چابکی با استفاده از مفهوم فازی” (1386) به نحوه ارزیابی چابکی در سازمانهای تولیدی پرداخته اند و در زمینه نحوه ارزیابی چابکی کارکنان مطالبی ارائه نشده است. که نتایج آن طی مقاله ای تحت همین عنوان در مجله تدبیر شماره 186 به چاپ رسیده است.

– علی رجب زاده و بهنام شهابی در کتاب خود نیز تحت عنوان چابکی سازمانها که در سال 1387 به چاپ رسیده اند به تشریح مدلهای چابکی و ابعاد چابکی در سازمانها پرداخته اند که بیشتر مفاهیم این کتاب برگرفته از مقالات شریفی و ژانگ، گانکساران و دیگر صاحب نظران خارجی در زمینه چابکی می باشد و در زمینه بومی سازی این مفهوم و با ارائه شاخص های بومی برای چابکی اشاره ای نگردیده است.

– رجبزاده و شهابی (1385) در تحقیقی به بررسی چابکی در سازمانهای دولتی و نیم نگاهی به تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی پرداختند. عوامل تغییر در محیط تجاری کنونی را اینگونه بر می شمرد: قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری، رقابت فزاینده بر سر توسعه فناوری، جهانی شده بازارها و رقابت تجاری، رشد سریع دسترسی به فناوری، تغییرات موجود در میزان دستمزد و مهارتهای شغلی، میئولیت محیطی و محدودیتهای منابع، و افزایش انتظارات مشتری، بنابراین لازمه واکنش و پاسخگویی به این محیط تغییر و عدم اطمینان به آن محیط مسلط می شود. به زعم گودیش و دیگران، چابکی از سازمان می خواهد تا در ادغام فناوری، کارکنان و مدیریت با زیر بنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییر مداوم و پیش بینی نشده می باشد، واکنش نشان دهد. از طرفی، فناوری اطلاعات (و در ورای آن دولت الکترونیک) نقش محوری و کلیدی را در حرکت سازمانها به سمت چابکی در بخش دولتی ایفا می کند که توجه و سرمایه گذاری در زیر ساختهای آن می تواند بسیاری از مشکلات سازمانها در زمینه چابکی را از میان بر دارد.

– خوش سیما، و محقر (1378) تحقیقی را تحت عنوان بررسی سیستم تولیدی چابک[1](AMS) انجام دادند. در این پژوهش ابتدا روند تاریخی و دلایل ظهور سیستم تولیدی چابک را بیان نموده و سپس به بیان تعاریف متفاوت از آن و در نهایت به تفاوت بین تولید چابک، ناب و منعطف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح ذیل می باشد: با توجه به مطالب گفته شده هر سازمانی جهت بقا و پیشرفت در محیط پویا و عدم اطمینان امروز نیازمند چابکی در سیستم های تولیدی خود می باشد. دستیابی به چابکی در سیستم نیز مستلزم داشتن توانا سازنده می باشد. نتیجه این که هر سازمانی جهت حصول به چابکی باید تواناسازنده های پیشنهادی را تحت مالکیت خود داشته باشد.

غلامرضا خوش سیما در سال 82 در مقاله‌ای با عنوان مقدمه‌ای بر چابکی سازمان‏ها تعاریفی از چابکی بیان کرده سپس ابعاد چابکی را برشمرده و در آخر برای چابکی چهار اصل زیر بنایی ذیل را معرفی می‏کند:

  • تحویل ارزش به مشتری
  • آمادگی در رویاروئی با تغییرات
  • ارزش قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش‏انسانی
  • تشکیل دادن مشارکت مجازی (خوش سیما، 1382).

محمد فتحیان و مونا گلچین پور در مقاله‏ای سعی بر آن کرده‌اند تا اهمیت چابکی سازمان‏ها به ویژه سازمان‏های تولیدی و تأثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان و آمادگی سازمان برای رویاروئی با هر نوع تغییر و کاهش هزینه‏های سازمانی، جلب رضایت مشتری را مورد بررسی قرار‏دهند و سپس ابعاد تولید چابک و ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی بیان نموده و سپس عنوان می‏کنند، سازمان مجازی یک سازمان چابک است و اهداف عمده سازمان‏های مجازی را برشمرده سپس به صورت مطالعه موردی شرکت مگا‏موتور را بررسی و شاخص چابکی آن را بیان می‏کنند (فتحیان و همکاران، 1385).

بهنام شهائی در پژوهشی پیرامون چابکی سازمان چهار مفهوم کلی ذیل را تعریف می‏کند:

 مدیریت شایستگی‌های کلیدی، سازمان مجازی، قابلیت نوسازی‏سازمان، و سازمان دانش محور و بیان می‏دارد مصداق و نمونه بارز یک سازمان چابک، استفاده از ساختار مجازی است. (شهائی، 1387).

دکتر علی ملا‏حسینی و شهرزاد مصطفوی در مقاله‏ای حوزه‏های اصلی تغییر در محیط تجاری را به شرح ذیل طبقه بندی می‏نمایند:

–   تغییرات سریع بازارها که به علت رشد سریع آن‌ها و معرفی محصولات جدید و کوتاه شدن عمر محصولات
–  وجود رقابت شدید به علت تغییرات شدید بازار، افزایش فشار هزینه‏ها، رقابت‏های بین‌المللی
–   تغییر در نیاز مشتریان به واسطه وجود تقاضای عادی، بالا رفتن کیفیت و زمان کوتاه‌تر تحویل محصولات
–   رشد تغییرات تکنولوژیک با معرفی محصولات جدید و سیستم‏های یکپارچه(نرم افزاری و سخت افزاری)

–   تغییر در عوامل اجتماعی به واسطه موانع محیطی، فشار کار، انتظارات کاری و فشار‏های منطقی

سپـس بیان می‏کند: سازمان چابک بیشتر در مورد تغییر و عدم اطمیـنان و غیر‏قابل‏پیـش‏‏بینی بودن محیط تجاری نگران است و سعی در نشان دادن واکنش صحیح در این شرایط دارد. از این رو سازمان چابک نیاز به ظرفیت‌های موجود بالقوه و تطابق برای مواجهه با این تغییرات و عدم اطمینان‏ها در محیط تجاری دارد. این ظرفیت‏ها شامل چهار عنصر‏اصلی‏هستند:

1-  قدرت پاسخگویی (واکنش) :توانایی شناسایی تغییرات و پاسخگویی سریع به آن‌ها جهت برطرف سازی آن‌ها.

2 – رقابت: توانایی دست‌یابی موثر و کارا به اهداف و رسالت‏های سازمان

3- انعطاف پذیری/ قدرت پذیرش: توانایی پردازش فرایند‏های مختلف و دست‌یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان

4- سرعت/ چابکی/ تیزی: توانایی انجام فعالیت‏ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن (ملا حسینی و همکاران، 1386).

بهنام شهائی در مقاله مؤلفه‏های چابکی یک سازمان را کیفیت، سرعت، و هزینه عنوان نموده و اظهار می‏دارد، سازمان‏ها می‏بایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالیه برسانند. (شهائی و همکاران،1385).

ب) مطالعات خارجی

تاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع امریکا بر می‏گردد با توجه به رکود صنایع تولید و از دست دادن رقابت‏پذیری در طول ده 90، در سال 1991 دانشگاه لی‏های با حمایت‏های نیروی دریایی ایالات‏متحده مطالعاتی را بر روی 13 سازمان تولید‏کننده بزرگ مانند جنرال‏موتور، جنرال الکتریک و آی بی ام انجام دادند که هدف آن پاسخ به این سوال بود که سازمان‏های موفق در سال 2006 دارای چه ویژگی‏هائی خواهند بود. پس از آن بیش از یک‌صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار‏گرفتند و حاصل تحقیقات در کتابی در سال 1995 منتشر شد که نتایج آن یعنی لازمه چابکی و سریع بودن سازمان‏ها داشتن ویژگی‏های زیر است :

  • سیستم تولید انعطاف‏پذیر
  • نیروی کار دانش پذیر
  • ساختار مدیریتی که مشوق نوآوری‏های تیمی چه در داخل و چه در خارج از سازمان باشد. (گلدمن و همکاران، 1995).

مطالعه وینوده و همکارانش در سال 2008 در مقاله‌ای با عنوان “سیستم طراحی چابک در سناریوهای سازمانی معاصر “منتشر گردید که در آن مؤلفه‏های چابکی از دیدگاه محققان بیان شد:

یوچ2007: بنگاه مجازی- فناوری‏اطلاعات – مهندسی هم‌زمان.

عبد عزیز و زیلانی هم در پژوهشی در  مالزی به ارائه مفهومی از ابعاد و برونداد چابکی زنجیره تامین پرداخته اند بیان می دارند که این عامل در صحنه رقابت تعیین کننده هستند و زمینه های سودآوری شرکت را فراهم می آورند.

-انتخاب همکار تجاری مناسب مهمترین مرحله در ایجاد چابکی زنجیره تامین می باشد . در این مقاله با استفاده از نظریات مدیران و کارشناسان ارشد معیارهای مناسب در انتخاب همکار تجاری مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده جهت ایجاد سرعت و چابکی سازمان مورد بررسی واقع شده است.

-زنجیره تامین پرداخته اند که در این مقاله به نقش تجارت الکترونیک  در مورد تحول در ارکان مدیریت زنجیره تامین اشاره شده است ودر آن با توجه به مفاهیم تجارت الکترونیک و مدیریت زنجره تامین به بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتباس فناوری در یک سازمان و پیرو آن ، تاثیر تجارت الکترونیک به عنوان یک فناوری نوظهور ، بر بخشهای مختلف زنجیره تامین می پردازد .

گناسکاران1999: بنگاه مجازی- زنجیره تامین– مهندسی هم‌زمان- ابزار و وسایل سخت افزار – فناوری‏اطلاعات-سیستم کنترل و طراحی و تولید- سیستم یکپارچه- مدیریت پایگاه داده- کارگران دانشی- پشتیبانی مدیریت ارشد-کارمندان صاحب اختیار- تعلیم، تربیت، آموزش.

شارپ 1999: شایستگی مرکزی- بنگاه‏های مجازی- مهندسی هم‌زمان- کارمندان چند مهارته و منعطف- بهبود مداوم- کار گروهی- مدیریت ریسک و تغییر- فناوری‏اطلاعات و توانمند‏سازی.

سپس در این پژوهش اشاره می‏شود: سیستم‏های توزیع شده بر پایه شبکه به طور جامع قابل دسترسی از طریق اینترنت به وسیله کاربران می‏باشد و کاربران می‏توانند به طور مکانیزه نیازها و درخواست‏هایشان را بر روی آن‌ها اعمال کنند. یافته‏های این تحقیق بر اساس بررسی چندین سازمان از صنایع مختلف در شهر کویباتور کشو هند می‏باشد و در پایان نتیجه‏گیری می‏شود که استفاده از طرح‏های کمکی کامپیوتری به عنوان ابزاری برای توانا‏سازی سازمان‏های معاصر در بدست آوردن قابلیت‏های چابکی می‏باشد (وینوده و همکاران، 2008).

سافورد و همکارانش در مقاله‌ای در سال 2006 با عنوان”دست‌یابی به چابکی زنجیره تامین از طریق یکپارچگی فناوری‏اطلاعات و انعطاف‏پذیری” به تشریح اثر فناوری‏اطلاعات در انعطاف‏پذیری سازمان در نتیجه چابکی آن که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان خواهد شد، می‏پردازند. بررسی چندین شرکت در ایالات متحده این‌طور نتیجه‏گیری‏می‏کنند که سازمان‏ها جهت نیل به چابکی باید ابتدا یکپارچگی فناوری‏اطلاعات و سپس در انعطاف‏پذیری فرآیندها در سازمان سرمایه گذاری نمایند (سافورد، 2006).

– یوسف و همکارانش (1999) مدلی از چابکی سازمان ارائه نمودند و در نهایت درهمان سال اولین مدل مفهومی توسط شریفی و ژانگ (1999) در دانشگاه لیورپول ارائه گردید. ماسکل(2001) و هرمزی (2001) در تحقیقات خود به ساختارهای چابک روی آوردند و هر یک در مقالات متعددی جوانب ساختاری چابکی سازمانها را بررسی نموده اند.

شرهای[2] و همکارانش مقاله با عنوان “بررسی چابکی سازمان :مفاهیم، چارچوب، ویژگی‌ها” در سال 2007 منتشر نموند. در این مقاله نیروی‏کار چابک به عنوان یکی از عوامل چابکی در سازمان مطرح گردیده و در پایان ویژگی‏های چابکی را با توجه به مفاهیم ارائه شده در مقاله به شرح ذیل دسته بندی نمودند:

انعطاف‏پذیری- پاسخ‏دهی-  فرهنگ تغییر-  سرعت- یکپارچگی و پیچیدگی کم، کیفیت بالا محصولات و سفارشی کردن، بسیج شایستگی‏ها (شرهای، 2007).

2-6-5 پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی اندازه گیری چابکی

الف)تحقیقات داخلی

-جعفرنژاد و درویش در تحقیقی با این عنوان زیر شاخص های مربوط به چابکی زنجیره ی تأمین مشخص و بااستفاده از این زیر شاخص ها و بکار گیری منطق فازی, چابکی زنجیره ی تأمین یک شرکت واقعی مورد اندازه گیری قرار دادند . پس از به دست آوردن سطح چابکی , موانع ارتقای چابکی در سطح زنجیره ی تأمین و یا به عبارتی اولو یت های پیشرفت , مشخص شده اند.در این مقاله عنوان شده که مدیران زنجیره های تامین باید عدم قطعیت را قبول کنند و در عین حال برای هماهنگ ساختن عرضه و تقاضا با هزینه ای قابل قبول ،استراتژی مناسبی را سازماندهی و توسعه دهند.این توانائی چابکی زنجره تامین نامیده شده است . از نظر عملی هیچ روشی برای طراحی ،اجرا و ارزیابی زنجیره های تامین چابک وجود ندارد که محققین و کاربران به طور کامل آن را قبول داشته باشند.بنابراین با درنظر گرفتن شاخصهای انعطاف پذیری ، پاسخگوئی ،سرعت و شایستگی به عنوان شاخصهای اصلی ،چابکی یک زنجیره تامین  شرکت مورد نظر شناسایی خواهد شد.

-جعفرنژاد و محقر و درویش و یاسایی درپژوهشی بانام ارائه روشی براي اندازه گیري چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوري گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازي وجود دارد کهتحلیل نتایج حاصل از این تحقیق موارد جالبی را نشان می دهد از جمله تفاوت بین شرکت ها از نظر میزان چابکی. شرکت “چابک تر” داراي ویژگی هاي مشتري محوري و بکارگیري از روش هاي نرم و سخت به منظور تطبیق با شرایط متغیر است . آنها هم چنین مشارکت تأمین کنندگان را در فرآیند دستیابی به بالاترین سطح رضایت مشتریان، حیاتی می دانند. هم چنین، می توان نتیجه گرفت که شرکت هاي “چابک تر ” براي ارتقاي سطح بهره وري، توسعه محصول جدید و رضایت مشتري، از تکنولوژي اینترنت استفاده می کنند.

-کزازی وسهرابی در پژوهشی با این عنوان به ارائه مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي چابكي زنجيره تأمين شركت ملي نفت ايران پرداخته اند. مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي چابكي زنجيره تأمين در شركت هاي نفتي در ايران به صورت جامع با در نظر گرفتن همه مدل ها و نظرات م طرح شده در اين حوزه با در نظر گرفتن شرايط خاص اين شركت ها در ايران ارائه شده اند . مهم ترين مولفه هاي ارزيابي چابكي زنجيره تامين عبارتند از محرك ها، توانايي ها و توانمندسازها و همچنين مهم ترين فرايندهاي مورد ارزيابي در زنجيره تامين شركت هاي نفتي عب ارتند از : تداركات، توسعه، توليد و اكتشاف و انتقال و تحويل نفت و گاز.

-عادل آذر و مقبل و رستمی نیز با تحقیق خود طراحي مدل چابكي زنجيره تأمين؛ رويكرد تفسيري- ساختاري ارتباطات به دست آمده نشان داد كه توسعه مهارت هاي كاركنان، به كارگيري متناسب اساس چابكي را در زنجيره تأمين تشكيل مي دهند. بينشي كه اين مدل به مديران ارائه مي كند مي تواند به آنها در برنامه ريزي استراتژيك براي بهبود چابكي زنجيره تأمين كمك  کند.

-حسام زند حسامی  ، علی رجب زاده ، عباس طلوعی نیز با تحقیقی در مورد مولفه های تاثیر گذار بر زنجیره چابک (pscm )و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک  که در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی چاپ شده به بررسی این موضوع می پردازند.در این پژوهش در ابتدا مبنای نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و اقدام به طراحی مدل برای تدوین مولف های چابکی بر اساس مدل scorو دیگر مدلها شده است . مدل پیشنهادی براساس مدل RORصورت گرفته و در آن توسعه محصول جدید ( به عنوان یک مولفه اصلی ) نیز مد نظر قرار گرفته است . با توجه به یافته های تحلیل عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقهبندی فر آیندها ایجاد شدو بر اساس طبقه بندی جدید مدل مورد ازمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه محصول جدید و مدیریت تامین و تولید بطور مستقیم و غیر مستقیم و مدیریت تحویل تنهابطور غیر مستقیم بر چابکی زنجیره تامین اثر دارد.

-اکبر عالم تبریز و محمد باقرزاده آذر در مقاله ای به کاربد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تامین کنندگان و تاثیر آن در چابکی این زنجیره می پردازند که در آن با ارزیابی ورتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان به لحاظ کیفی وکمی اشاره شده است و تاثیر آن  بر روی تامین به موقع و با کیفیت مواد وملزومات مورد نیاز اشاره شده.

-مدرس یزدی و یداللهی و جمالی نیز با تحقیقی در موردطراحی زنجیره تامین بر مبنا نوع و چرخه عمر محصول مورد بررسی قرار گرفته که در این مقاله زنجیره های تامین ساخت به سه نوع ناب ، چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است .همچنین زنجیره تامین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد ( کارکردی )، محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند ، مورد تشریح قرار گرفته است سپس چارچوبی را جهت طبقه بندی زنجیره های تامین مبتنی بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارائه گردیده است.

-مسعود سلیمانزاده و مریم عبدی  جهت اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین جهت چابکی آن در عملکرد سیستمها نیز مقاله ای ارائه شده که در آن از عبارات کیفی از قبیل خوب ،مناسب ، کافی ، و ضعیف استفاده شده که این عبارات با توجه به مبهم بودن آنها مورد توجه واقع نمی شوند و به همین دلیل شاخصهای معیارهای کمی بر شاخصهای کیفی ترجیح داده می شود ، مهدف این مقال توسعه چارچوبی برای انتخاب شاخصهای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین می باشد.

-در مقاله ای از امین عمید ، علی رضائیان و مهدی باقری در مورد تحلیل تاثیر برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی در بهبودوچابکی عملکرد مدیریت زنجیره تامین بحث شده است که در آن به علت عوامل محیطی به دلیل افزایش رقابت و تغییرات سطوح فناوری اشاره شده و از سوی دیگر با ورود سیستمهای اطلاعاتی ، برنامه ریزری راهبردی سیستمهای اطلاعاتی برای پاسخگوئی به عدم اطمینان در این حوزه وهم راستایی سازمان با این تغییرات مورد نقد وبررسی قرار گرفته است ودر انتها با عرضه  مدلی اشاره شده تا با استفاده از آن عملکرد مدیریت زنجیره تامین مورد سنجش بررس  قرار گیرد .

-همچنین در پژو هشی از آقای  علی محمدی و حمید رضا یزدانی بر بررسی فناوری اطلاعات بر قابلیت و عملکرد زجیره تامین اشاره شده است که در آن به بررسی تاثیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بر قابلیتها و عملکرد زنجیره تامین اشاره شده است . در این پژوهش در مجموعه ابزارهای فناوری اطلاعات ،سیستم ارتباطات زنجیره تامین ،تباذل الکترونیکی اطلاعات ،پست الکترونیک ،بارکد وشناسایی بسامد رادیویی ،در زمینه قابلیتهای زنجیره تامین و چهار بعد مبادله اطلاعات ، هماهنگی یکپارچه سازی فعالیتها ،واکنش پذیری زنجیره تامین بررسی شده است .

-حسن گیوریان و فیروز فرکوش به بررسی  معیارها و ارائه مدل انتخاب همکار تجاری در زمینه تامین مواد وقطعات وتاثیر آن برچابکی زنجیره تامین پرداخته اند . این پژوهش دنبال تعیین معیارهای مناسب به منظور انتخاب همکار تجچاری از میان تامین کنندگان در زنجیره مواد و قطعات و ملزومات می باشد .

-هادی حیدی به شناسایی وعارضه یابی مدیریت زنجیره تامین و نقش آن در چابکی سازمان اشاره کرده است در این مقاله به مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی با توجه به فرآیندهای مدل جهانی SCOR  مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با توجه به بهترین عملکردهای مدل جانی ن عملکرد و فرآیندهای مرتبط با آن عملکردها شناسایی شده و در نهایت پروژههای بهبود شناسایی و اولویتبندی می شوند.

علي تيزرو، عادل آذر، رضا احمدي، مجيد رفيعي (1390) پژوهشی را با عنوان ارائه مدل چابكي زنجيره تأمين (مورد مطالعه: شركت سهامي ذوب آهن) انجام دادند. اين پژوهش با هدف تدوين مدل چابكي زنجيره تأمين، 11 فاكتور شناسايي و در قالب پرسشنامه اي در اختيار خبرگان زنجيره تأمين ذوب آهن قرار گرفت. با تحليل عاملي داده هاي به دست آمده از 180 پرسشنامه جمع آوري شده، فاكتورهاي شناسايي شده، تأييد شدند و بر مبناي فرضيه هاي پژوهش و با استفاده از تحليل مسير، مدل چابكي زنجيره تأمين تهيه شد. بينشي كه اين مدل به مديران ارائه مي كند مي تواند به آنها در برنامه ريزي استراتژيك براي بهبود چابكي زنجيره تأمين كمك كند.

مهدی کرباسیان، اعظم خبوشانی، محمد جوانمردی، سید محمود زنجیرچی (1390) پژوهشی را با عنوان “کاربرد مدل (ISM)جهت سطح­بندی شاخص‌های انتخاب تامین­کنندگان چابک و رتبه­بندی تامین­کنندگان با استفاده از روشTOPSIS-AHP  فازی” انجام دادند. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می‌دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی است. همچنین، معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی‌ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده‌اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار‌ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

آرش آرمون (1390) پژوهشی را با عنوان مدلی یکپارچه براي طراحی زنجیره هاي تأمین چابک انجام داد. این پژوهش راه هایی را ارئه می کند که راهبردهاي ترکیبی می توانند براي ایجاد زنجیره هاي تأمین مؤثر از نظر هزینه توسعه داده شوند و همچنین یک مدل تولید/ لجستیک یکپارچه براي تواناسازي زیرساختار لازم پیشنهاد می نماید

مسعود پورحمیدی و مسعود مهاجرانی (1386) پژوهشی را تحت عنوان “بررسي جامع الگوي يكپارچه زنجيره تامين مجازي با تحليلي پيرامون چند مطالعه موردي” انجام دادند اين مقاله سعي دارد تا با روشن كردن مفاهيم اصلي مديريت زنجيره تامين، ضمن تشريح سطوح زنجيره تامين و الگوي يكپارچه زنجيره تامين مجازي (VSC) ، موارد كاربرد فناوري اطلاعات در اين مقوله و فاكتورهاي مؤثر بر آن را شناسايي نموده و به بررسي سيستم ها و راهكارهاي ارائه شده بپردازد.

نتايج حاكي از آن است كه مزاياي بكارگيري فناوري هاي كسب و كار الكترونيك در مديريت زنجيره تامين شامل ارتقاء سطح خدمت، بهبود كارايي عمليات، يكپارچكي اطلاعات و فراهم كردن مدل هاي عملياتي زنجيره تامين چابك مي باشد. لذا توصيه مي گردد صنايعي نظير صنعت خودرو، صنايع هوا و فضا و پتروشيمي كه تامين كنندگان متعددي دارند از اين راه حل در جهت بهبود ارتباط با تامين كنندگان بهره گيرند.

زند حسامی،حسام؛ رجب زاده،علی؛ طلوعی،عباس؛   (1388) پژوهشی را با عنوان بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک (PSCM) و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین انجام دادند. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و اقدام به طراحی مدلی برای تدوین مؤلفه‌های چابکی براساس مدل SCOR و دیگر مدل‌ها شده است.مدل پیشنهادی براساس مدل ROR صورت گرفته و در آن توسعه محصول‌ جدید(به‌عنوان یک مؤلفه اصلی)نیز مدنظر قرار گرفته است.مدل ارائه شده پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه،مورد آزمایش صنعت قرار گرفت.باتوجه به یافته‌های تحلیل‌ عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقه‌بندی فرآیندها ایجاد شد و براساس طبقه‌بندی‌ جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه‌ی محصول جدید و مدیریت‌ تأمین و تولید بطور مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت تحویل تنها بطور غیرمستقیم بر چابکی‌ زنجیره تأمین اثر دارند. باوجود این،لازم به ذکر است که یافته‌های این مقاله باید به‌عنوان یک ایده‌ دوراندیشانه در مورد چگونگی طراحی سازمان‌ها بر مبنای فرآیند و تلاش برای دریافت‌ بازخورد تجربی و نظری که عملی بودن ایده ارائه شده را مدنظر قرار می‌دهد،مورد توجه‌ قرار گیرد.

سید محمود زنجیرچی و لعیا الفت (1388) پژوهشی را تحت عنوان ” مدلی براي چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران” انجام دادند. در این مقاله، ارتباط سازه هاي مدیریت کیفیت فراگیر، تولیدناب، مدیریت فناوري، مدیریت منابع انسانی، استراتژي و فناوري اطلاعات به عنوان سازه هاي توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و ارتباطات آن ها در قالب مدل چابکی سازمانی ارائه شده است. بدین منظور ابتدا مقیاس هاي سنجش این سازه ها با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج و در قالب پرسشنامه اي پس از تأیید روایی محتوي براي شرکت هاي الکترونیک در سراسر ایران ارسال شد. سپس اطلاعات گردآوري شده، پس از بررسی روایی هاي همگرا، واگرا و تک بعدي با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي و پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ، براي آزمون فرضیه هاي پژوهش به کار گرفته شد و مدل نهایی ارائه شد. نتایج نشان داد که مؤثرترین سازه ها بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوري و تولیدناب می باشند، در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیاده سازي این سازه ها به شکل معنی داري با چابکی ارتباط دارد.

دکتر احمد جعفرنژاد, دکتر علی محقر, مریم درویش, مهرداد یاسایی  (1390) پژوهشی را با عنوان ” ارایه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی ” انجام دادند . هدف این مقاله ارایه تکنیکی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین است، این تکنیک ترکیبی از تئوری گراف و رویکرد ماترسی با منطق فازی و مدلسازی ساختار یافته مفهومی می باشد. تکنیک مذکور در یک مطالعه موردی به کار گرفته شده است و موانع اصلی چابکی زنجیره تامین در این مطالعه موردی شناسایی شده اند.

امیرعباس یزدانی، رضا توکلی مقدم و حسین طیبی (1390)، پژوهشی را با عنوان “تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردي: صنایع چوب و کاغذ مازندران)” انجام دادند. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و بر مبناي یک مطالعه موردي، با نگاهی بر واحدهاي مختلف تشکیل دهنده این زنجیره که از این تغییر، تأثیرپذیر خواهند بود، ضمن مروري مستند بر ادبیات موضوع، اقدامات انجام شده در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران را تشریح و الگوریتم نهایی این یکپارچگی را ارائه داده است تا تأثیر تحول در زنجیره تأمین را از جوانب مختلف در یک مورد عملی آشکار سازد. یافته ها بیانگر آن است که ایجاد تحول و یکپارچگی در ساختار زنجیره تأمین سازمانی که مدیریت عالی به این تغییرات نگرشی مثبت و پیگیر دارد، موجبات بهبود در ارتباطات در طول زنجیره، کاهش هزینه ها و در نهایت ارتقاي بهره وري را فراهم می کند.

سید محمود حسینی، نرگس شیخی (1392)، پزوهشی را تحت عنوان “يکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذايی ايران” انجام دادند. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تأمین، بهره گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت حاصل میشود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین می تواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود. با توجه با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار لیزرل در بررسی شرکت های تولیدی مواد غذایی در ایران، می توان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین، صورت میپذیرد؛ به عبارت دیگر، یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تأمین؛ شامل عملیات تدارکات، تولید و توزیع را بهبود می دهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا می بخشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *