آموزش سریع نگارش چکیده پایان نامه

آموزش سریع نگارش چکیده پایان نامه

چکیده برای پایان نامه و حتی مقاله، حکم ماکِت یک سازه بزرگ را دارد که با آن می توان کل آن سازه را در نگاهی از فراز دید و تا حدودی شناخت. روشن است که گاهی اهمیت ماکت برای معرفی یک سازه از بررسی نزدیک و جزء به جزء آن بیشتر است.

چکیده باید به گونه ای باشد که انگار کسی از شما خواسته است به طور خلاصه و در چندجمله کار خود را توصیف کنید، به طوری که او بفهمد چرا این موضوع را انتخاب کردید و چه اهمیتی داشته است؟ برای رسیدن به  این هدف چه ها کردید؟ به چه نتیجه یا نتایجی رسیدید؟ و سرانجام، این تحقیق چه ثمره عیینی و آرمانی مهمی داشته و یا می تواند داشته باشد؟

اما شما وقتی می توانید چنین توصیفی از پایان نامه و یا مقاله خود بکنید که آن را به خوبی درک کرده باشید. بنابراین، مهم ترین شرط نوشتن یک چکیده خوب این است که شما خودتان کاملا از کاری که کرده اید آگاه باشید و بدانید چرا و چگونه آن را انجام داده اید و به چه رسیده اید. بیشتر بخوانید