پرسشنامه نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی از ابعاد مختلف (تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر چابکی فرایند کسب و کار، تاثیر چابکی فرایند کسب و کار بر عملکرد سازمانی، تاثیر خصومت محیطی بر قابلیت های فناووری اطلاعات در فرایند چابکی کسب و کار، تاثیر پویایی محیطی بر قابلیت های فناووری اطلاعات در فرایند چابکی کسب و کار، پیچیدگی محیطی بر قابلیت های فناووری اطلاعات در فرایند چابکی کسب و کار)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

فناوری اطلاعات به همراه سایر فناوری های نوین درتحول و پیشرفت جهان، نقش مهمی ایفا كرده است.
▪ در این زمینه، فناوری اطلاعات از ابتدا تاكنون چه روندی را تجربه كرده كه هم اینك گفته می شود، انقلاب اطلاعاتی به وقوع پیوسته است؟
به طور كلی عملكرد سازمان ها اعم از بنگاههای اقتصادی و دولت ها كه وظایف ملی را به عهده دارند، با دو عنصر اثر بخشی (Effectiveness) و كارایی (Efficiency) ارزیابی می شود. اثربخشی به این معنا است كه یك سازمان به اهداف ازپیش تعیین شده دست یابد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان از ابعاد مختلف (اشتیاق، ایمان، تلقین به خود، دانش تخصصی، تصور خلاق، تصمیم گیری، قدرت اراده)
تعداد سوال: 21
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان

موفقیت کارآفرینان

موفقیت کارآفرینان به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا فکر می کنید در کار خود موفق هستید؟ آیا با جدیت کار را انجام می دهید اما به نتیجه دلخواه دست پیدا نمی کنید؟ بیشتر بخوانید

پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان اعتماد عمومی به سازمان های دولتی
تعداد سوال: 15
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته + منبع مقاله بیس
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

مقدمه: اعتماد نسخه کپی ندارد و برای هر فرد یا افراد تنها یک بار می توان آن را خرج کرد. اگر اعتماد نباشد، اعتقاد به یکدیگر هم رنگ خودش را از دست می دهد و اعتبار لازم برای کار مشترک شکل نمی گیرد. بستر ساختن اعتماد در سازمان ها خیلی ساده نیست ولی ساخت اعتماد پیش نیازهای کار تیمی مناسب و در نهایت ایجاد سازمانی سالم و با نشاط محسوب می شود. با توجه به اهمیت این موضوع و با مرور مقاله منتشر شده در ارتباط با این موضوع، به بررسی جالب پل زاک (Paul J. Zak)، پژوهشگر و استاد اقتصاد و روانشناسی دانشگاه کلیرمونت (Claremont) می پردازیم: بیشتر بخوانید

پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (اهداف و راهبردهای شرکت، تجربیات شرکت، تأثیر منابع و قابلیت های شرکت در پیشبرد استراتژی های شرکت، تاثیر ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی، تأثیر منفی تعارض فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی، تأثیر منفی عدم اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 45000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

انتخـاب مناسـب تريـن روش ورود بـه بازارهـاي جهانـي، شـکل دهنـده راهبردهـاي ورود يـک بنـگاه بـه ایـن بازارهـا تلقـی میشـود. تنـوع روش هـا، همـراه بـا مزايـا و معايبـي کـه هريـک از آنهــا دارنــد، شــرکت هــاي بــزرگ را بــرآن داشــته تــا در ايــن خصــوص تدابيــر خاصــي را بينديشـند. شکسـت هـاي ويرانگـر کـه برخـي از بنـگاه هـاي بـزرگ بيـن المللـي در ورود خـود بــه بازارهــاي جهانــي تجربــه کــرده انــد، محققــان علــوم مديريــت و اقتصــاد را نيــز بــه ايــن موضــوع حســاس نمــوده اســت، بــه گونــهاي کــه حــوزه اي ميــان رشــته اي بــا عنــوان “روش هــاي ورود”1 بــراي بررســي و تحليــل ايــن موضــوع پديــد آمــده اســت. نظریــه هــاي روش ورود را مــي تــوان بــه دو دســته توصيفــي و تجويــزي تقســيم بنــدي کـرد. نظریـه هـاي توصيفـي بيشـتر بـه شـرح و تحليـل رفتـار بنـگاه هـا و تجـارب مختلـف آنهـا در ورود بـه بازارهـاي جهانـي پرداختـه و نظریـه هـاي تجويـزي نيـز بـر اسـاس نظریـه هـاي توصيفـي، بـا ارائـه راهـکار در فرآينـد تصميـم گيـري و يـا معرفـي عوامـل موثـر، بـه انتخـاب صحيـح روش ورود کمـک مـي نمايـد.

در حـال حاضـر حرکـت کشـور مـا بـه سـمت يـک اقتصـاد دانـش محـور از اهميـت بسـياري برخـوردار بـوده و الزمـه ايـن تحـول، تعامـل و تبـادل دانـش، تكنولـوژي و محصـول بـا جهـان اســت.آگاهي از ســاز و کارهــا و روش هــاي ورود بــه بازارهــاي جهانــي بــراي شــركت هــا و سـازمان هايـي كـه در مسـير جهانـي شـدن قـرار گرفتـه انـد، ضرورتـي انـكار ناپذيـر اسـت.

پرسشنامه عوامل موثر بر بدبینی سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی (عدم دسترسی به اطلاعات، بدبینی نسبت به همکاران، اعتماد، بدبینی سازمانی)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 29000 تومان

خرید فایل

                         بدبینی سازمانی

مدیران و کارکنان زیادي در صدها سازمان، منازعات و درگیريها، موفقیتها، شکستها وناکامیهاي ناشی از تغییرات در کسب و کار را تجربه کردهاند. تغییرات و نوآوري که در برگیرنده کیفیت محصول، خدمت به مشتریان، مهندسی مجدد، فرهنگ، کار گروهی و… است ممکن است از دیدگاه افراد به طور متفاوتی نگریسته شود. به عبارت دیگر، سطح شور و شوق براي طرحهاي جدید از فردي به فرد دیگرو از سطح سلسله مراتبی به سطح سلسله مراتبی دیگر متفاوت است. سطوح بالاي سازمان ممکن است تغییرات را به عنوان چالشهاي جالب و یا به عنوان پاسخهاي مناسب و به موقع به تغییر شرایط رقابتی حس کنند اما سطوح پایین سازمان ممکن است تغییرات را به عنوان عیوب و نواقص ضروري و یا اقدامات غیر قابل درکی از سوي مدیران ارشد سازمان در نظر بگیرند که ارتباطی با اقدامات و کارهاي روزانه سازمان در سطوح پایین دارد. کی از علل عدم استقبال کارکنان از تغییر سازمانی، بدبینی نسبت به تغییرات و پیامدهاي آن است. محققان معتقدند که بدبینی نسبت بهتغییر سازمانی متفاوت از شک و تردید است. افراد شکاك در مورد احتمال موفقیت مرددند، اما هنوز هم به شکلی منطقی امیدوار به تغییر مثبت هستند. همچنین بدبینی، متفاوت از مقاومت در برابر تغییر است، چرا که مقاومت در برابر تغییر نتیجه خودشیفتگی، سوءتفاهم، و تحمل ذاتی کم براي تغییر است. دبینی یکی از موضوعات رفتاري است که تبعات مهمی براي سازمان دارد. بدبینی سازمانی باعث میشود کارکنان به سازمان، شغل و عقاید، احساسات و رفتارهاي خود نگرش منفی داشته باشند. معمولاً کارکنان در مقابل تغییرات سازمانی از خود مقاومت نشان میدهند. اما همانطور که گفته شد؛ مقاومت در برابر تغییر متفاوت از بدبینی نسبت به تغییر است. بدبینی به معناي بیاعتقادي، داشتن احساس منفی و بروز رفتار همسو یا باور و احساس منفی است

پرسشنامه عوامل موثر بر اثربخشی تشویق در دانش آموزان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی تشویق در دانش آموزان از ابعاد مختلف (شرايط تشويق، فرد تشویق کننده، تشويق مستقيم، تشويق غير مستقيم، اندازه ونوع تشويق، يادگيري)
تعداد سوال: 33
تعداد شاخص: 5
تعداد خرده مقیاس: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

 

تعریف تشویق

از نظر لغوی كلمه تشویق از واژه شوق و علاقه گرفته شده و به باب تفعیل (تشویق) شده است و از نظر اصطلاحی تشویق، بر ایجاد رغبت و علاقه به انجام یك كار در فراگیران گفته می‌شود.

به نظر موریس، پاداش معمولا رویدادی است كه بلا فاصله بعد از رفتار اتفاق می‌افتد و سبب اجرای رفتار می‌شود. تشویق در امر یادگیری و آموزش، عامل و محركی اساسی برای كودك به حساب می‌آید. تجربیات نشان داده كودكانی كه در كلاس و مدرسه به خاطر درس مورد تشویق قرار می‌گیرند بیش از دیگران به فراگیران در یادگیری كمك می‌كنند و به فراگیری مسائل موفق می‌شوند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد تیم (انگیزه تیم، ترکیب تیم، روابط میان فردی، کوشش، استراتژی مناسب،اثربخشی)

تعداد سوال: 17
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

افراد بااستعداد می‌توانند موفقیت‌های بسیاری به ارمغان بیاورند، اما چنین موفقیت‌هایی محدود هستند و فراتر از یک نقطه‌ی خاصی کشش ندارند؛ کار تیمی و مشارکت برای صعود به ارتفاعات بلندتر ضروری است. همان‌طور که مایکل جردن مشهورترین بازیکن بسکتبال می‌گوید:

بیشتر بخوانید

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد سازمانی و ابعاد آن (توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط)

تعداد سوال: 42
تعداد بعد: 7
شیووه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

منبع: فرجه اله رهنورد،(1387)، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4(پیاپی 31)،ص 79

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان

تعداد سوال: 13
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 1900 تومان

خرید فایل

***********************************

روش نمره گذاری

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان از 13 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نه موافقم نه مخالفم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود…..

پرسشنامه وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

تعداد سوال: 15
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

ترس از مرگ، یکی از رایج‌ترین نوع ترس در انسان‌هاست. ترس معقول از مرگ، یک راهکار مناسب است که باعث حفظ امنیت جانی ما می‌شود و ما را از خطرات دور می‌کند. ترس از مرگ یک پاسخ برای حفظ بقا است که باعث می‌شود در هنگام قرارگرفتن در موقعیت‌ها یا انجام کارهای خطرناک، خطر مرگ را احساس کنیم. به‌طور مثال ترس از مرگ باعث می‌شود هنگامی‌که در نزدیکی لبه‌ی صخره‌ها و پرتگاه‌های بلند قرار بگیریم به جلوتر حرکت نکنیم و یا هنگامی‌که دریا طوفانی است در آن شنا نکنیم. اما ترس از مرگ همیشه سودمند نیست. این نوع ترس در چنین مواردی باعث می‌شود که در ذهن افراد به‌صورت وسواس‌گونه رخنه کند و درحالی‌که فرد در هیچ‌گونه خطری نسبت به وقوع مرگ قرار ندارد، اما به‌طور مداوم به آن فکر کند و از آن بترسد. بیشتر بخوانید