تحقيقات بازايابي و تحقيقات بازار با نشتتن محقق بازار پشت ميز كامپيوتر متصل به اينترنت، و جمع آوري يك مشت اطلاعات دست چندم نامش تحقيقات بازاريابي نيست. هر چند براي تكميل و جمع آوري يك سري اطلاعات براي انجام يك پروژه تحقيقات بازاريابي ممكن است، محقق بازار نيازمند دستيابي به اطلاعات ثانويه داشته باشد، اما اين اطلاعات فقط 5 الي 10 درصد از كل يك تحقيقات بازاريابي شامل مي گردد. اگر تمركز محقق بازاريابي بر اين شيوه تحقيقات بازاريابي باشد، قطعاً و يقيناً نمي تواند منجر به كشف واقعيات بازار و همچنين آگاهي از فرصت ها و تهديدها در بازار شود.

شنيدن صداي بازار و مشتري فقط از درون بازار و با پرسه زدن محقق در بازار و گوش كردن به صداي مشتري امكان پذير است.

علت اينكه بسياري از مديران بنگاه هاي اقتصادي به تحقيقات بازاريابي اعتقاد ندارند همين است. و بايد به آنها حق داد. بنگاه اقتصادي پول نمي دهد كه يك مشت اطلاعات دست چندم و فاقد اعتباز لازم و غير روزآمد دريافت كنند، حتي اگر هزاران صفحه اطلاعات جمع آوري شده باشد.

پرسش مديران بنگاه هاي اقتصادي از محقق بازاريابي پس از اتمام پروژه تحقيقات بازاريابي اين است كه؛ چه بايد كرد؟ و چرا؟

اگر تيم تحقيقات بازاريابي نتواند پاسخي براي پرسش مذكور داشته باشد، بهتر است هر آنچه بابت انجام پروژه دريافت كرده است را صادقانه برگرداند. بیشتر بخوانید