آلفرد بینه مامور شد که در این زمینه تحقیق کند. نتیجه تحقیق او منجر به پیدایش آزمون هوشی استنفورد ـ بینه (Stanford-Binet)شد. این آزمون ضریب پرسشی intelligence Quotient یا IQ را به وجود آورد. ابتدا به نظر می رسید که با استفاده از این آزمون می توان تکلیف افراد را روشن نمود؛ ولی در عمل اینگونه نشد. میزان IQ افراد شاید بتواند موفقیت تحصیلی ایجاد کند؛ اما نمی تواند ملاک موفقیت و پیشرفت آینده افراد باشد.

در این نوشته تلاش شده که اثبات نماید موفقیت در زندگی اجتماعی به عوامل دیگری وابسته است؛ والدین و معلمان با توجه به سایر توانایی های کودکان و نوجوانان می توانند در موفقیت زندگی اجتماعی آنان نقش سازنده ای را ایفا نمایند.

در سال 1983 گاردنر(Gardner) کتابی تحت عنوان “چهارچوب های ذهن” یا (Frame of mind) نوشت و اعلام کرد: فقط یک هوش نشاختی نداریم. گاردنر با این بیان به افسانه IQ پایان داد. او گفت: برای موفقیت در زندگی تنها داشتنIQ بالا کافی نیست،بلکه یک پیوستار هوش یا (Spectrum of intelligence) را پیشنهاد کرد. بیشتر بخوانید