—تعريف زنجيره تامين

زنجيره تامين: زنجيره تامين بر تمام فعاليت‌هاى مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحويل به مصرف كننده نهايى و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور كلى، زنجيره تامين زنجيره‌اى است كه همه فعاليت‌هاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مى شود. درباره‌ى جريان كالا دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)

—تعریف زنجیره تامین
—زنجیره تامین شامل همه گروههایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در انجام درخواست مشتری دخالت دارند.
—هدف اولیه وجودی هرزنجیره تامین پاسخگویی به نیازهای مشتری طی فرایندی است که برای زنجیره سود ایجاد کند.
—زنجیره تامین پویاست و جریان مداومی از اطلاعات، کالا و نقدینگی را بین گامهای مختلف در بر می گیرد.
—زنجيره ارزش بیشتر بخوانید