پرسشنامه بررسی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی توسط دانش آموزان خواجه رشیدیان (1387)

هدف: بررسی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی توسط دانش آموزان از ابعاد مختلف (هنجارهـای اجتماعی مربوط به خانواده، هنجارهاي اجتماعی مربوط به آموزشگاه یا مدرسه، هنجارهاي اجتماعی مربوط به جامعه)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی توسط دانش آموزان خواجه رشیدیان (1387)

هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متد اول است وفرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظاردارد که دیگرافرادگروه یاجامعه آنها را انجام دهنددرواقع رعایت کردن هنجاراجتماعی یا سازگاری . همنوایی با جامعه است. بیشتر بخوانید