مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

هدف: ارزیابی حمایت تحصیلی از ابعاد مختلف (حمایت تحصیلی از سوی همسال، حمایت تحصیلی از سوی پدر، حمایت تحصیلی از سوی مادر، حمایت تحصیلی از سوی معلم)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
هنجار: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

وينتـزل، باتـل، شـانون، راسـل و لـوني 1 2010) 2) دربـاره ي منبـع حمايـت تحـصيلي دانشآموزان معتقدند: موضوع حمايت تحصيلي از دانشآموزان يك موضـوع چنـد بعـدي است. نقش معلم ـ دانشآموزان، معلم ـ والدين و والدين ـ همسالان، از حمايت تحـصيلي تركيبهايي فراهم مينمايد كه هر يك به تنهايي و در ارتباط با يكـديگر، نقـش مهمـي در كيفيت و كميت فعاليتهاي تحصيلي دانشآموزان ايفا ميكنند (وينتزل، 2005). به عقيدهي وينتزل (2005)، حمايتهاي تحصيلي به اين دليل موجـب بهبـود عملكـرد دانـشآمـوزان ميگردد كه (1) مهيا كنندهي انتظارها و ارزشها در كلاس براي دانـشآمـوزان اسـت؛ (2) تقلاي دانشآموز براي دستيابي به اين ارزشها و انتظارات را با تشويق تـوام مـيكنـد؛ (3) دانشآموز در عين تلاش از امنيت كافي برخوردار بوده و خود را در معرض تهديد محـيط نميبيند و (4) دانشآموز در گروه احساس ارزشمندي ميكند. اين احساس و عملكرد تنها به واسطهي نوع رفتار معلم حاصل نميشـود؛ بلكـه ايـن مـوارد، دسـتاورد مجموعـهاي از عناصر ميباشد، كه در تعامل با يكديگر هستند.