مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

هدف: ارزیابی حمایت تحصیلی از ابعاد مختلف (حمایت تحصیلی از سوی همسال، حمایت تحصیلی از سوی پدر، حمایت تحصیلی از سوی مادر، حمایت تحصیلی از سوی معلم)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
هنجار: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

وينتـزل، باتـل، شـانون، راسـل و لـوني 1 2010) 2) دربـاره ي منبـع حمايـت تحـصيلي دانشآموزان معتقدند: موضوع حمايت تحصيلي از دانشآموزان يك موضـوع چنـد بعـدي است. نقش معلم ـ دانشآموزان، معلم ـ والدين و والدين ـ همسالان، از حمايت تحـصيلي تركيبهايي فراهم مينمايد كه هر يك به تنهايي و در ارتباط با يكـديگر، نقـش مهمـي در كيفيت و كميت فعاليتهاي تحصيلي دانشآموزان ايفا ميكنند (وينتزل، 2005). به عقيدهي وينتزل (2005)، حمايتهاي تحصيلي به اين دليل موجـب بهبـود عملكـرد دانـشآمـوزان ميگردد كه (1) مهيا كنندهي انتظارها و ارزشها در كلاس براي دانـشآمـوزان اسـت؛ (2) تقلاي دانشآموز براي دستيابي به اين ارزشها و انتظارات را با تشويق تـوام مـيكنـد؛ (3) دانشآموز در عين تلاش از امنيت كافي برخوردار بوده و خود را در معرض تهديد محـيط نميبيند و (4) دانشآموز در گروه احساس ارزشمندي ميكند. اين احساس و عملكرد تنها به واسطهي نوع رفتار معلم حاصل نميشـود؛ بلكـه ايـن مـوارد، دسـتاورد مجموعـهاي از عناصر ميباشد، كه در تعامل با يكديگر هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *