احساس رضایت شغلی از بين احساس امنيت و بهداشت رواني ناشی از محیط کار بدست می آید. وجود احساس امنيت به آرامش و رضايت خاطر منجر مي شود و عدم امنيت موجب بروز اختلال خواهد شد. وجود عدم امنيت هيجان نامطلوبي است كه در رديف فشارهاي رواني آسيب زننده قرار مي گيرد كه اين فشار رواني موجب ايجاد اختلال در جسم و ذهن افراد شده و فرد را از زندگي سالم دور خواهد كرد. جايگاه امنيت در بدست آوردن زندگي سالم و مطمئن در نظريه پردازي «آبراهام مازلو» مطرح شده و از جمله نيازهاي مشترك انسانها است كه بايد مرتفع شود تا انسان به نيازهاي بالاتر فکر کند و در جهت برطرف ساختن آنها بكوشد يكي از آثار امنيت، رضايت شغلي است. به عبارت ديگر رضايت شغلي از مؤلفه هاي مختلف ايجاد شده است كه يكي از آنها داشتن امنيت شغلي مي باشد. جديدترين نظريه پردازي براي رضايت شغلي توسط فرات و استارك (1977) ارائه شده است.

همچنين عواملي مثل، تصميم گيري در درون سازمان، فعاليت هاي كمي و كيفي در سازمان، رشد كيفي كاركنان، ايجاد جو مطلوب عاطفي و رشد اجتماعي كاركنان از جمله عواملي هستند كه مي تواند به احساس توانايي فردي و اعتماد به نفس كاركنان كمك كنند كه خود اين حالتها به امنيت رواني و شغلي منجر مي شود كه اين حالتها خود امنيت رواني و شغلي را ايجاد مي کنند که اين امنيت در به وجود آمدن بهداشت رواني مطلوب كمك شاياني مي كند. بیشتر بخوانید