پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر قابلیت​های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی (قابلیت​های فرایندی مدیریت دانش (اکتساب، به اشتراک گذاری، بکارگیری، حفظ)، قابلیت​های تکنیکی مدیریت دانش (فناوری اطلاعات)، قابلیت​های اجتماعی مدیریت دانش (ساختار، فرهنگ، افراد)، چابکی سازمان (قدرت پاسخگویی، رقابت، انعطاف پذیری، سرعت/چابکی)، پویایی محیطی، پیچیدگی محیطی، عملکرد سازمان (عملکرد مالی- عملکرد غیر مالی))

تعداد سوال: 64

تعداد بعد: 7

تعداد زیربعد: 16

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 37000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی

چابکی سازمان به چه معناست؟

چابکی، عبارتست از توانایی سریع سازمان برای نوسازی خود، تطبیق و تغییر، و سپس پیشرفت در یک محیط با ویژگی تغییر، ابهام و آشفتگی.

این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است که چابکی و ثبات، ناسازگار نیستند و در حقیقت چابکی سازمانی به ثبات نیازمند است. چابک شدن به معنای این نیست که ساختارها و فرایندهایی که برای ساختن و اصلاح آنها سخت کار شده است، دور انداخته شوند. در یک سازمان چابک، فرایندها و ساختارهایی وجود دارد که ثبات و پایداری ایجاد می‌کند، و در همان حال، سرعت و انعطاف‌پذیری را به ارمغان می‌آورند تا امکان حرکت سریع برای مزیت رقابتی فراهم شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسي عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران

هدف: بررسي عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران (ترس از اشتباه داوری، تعارضات میان فردی، ارزيابی عملکرد، مشکلات شخصی، عملکرد فردی و فنی، موقعیت زمانی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

استرس داوری

قضاوت ورزشی، شغلی پرهیجان و در هر سطحی استرسزا است )2 ،1( و حتی میتواند سبب پیامدهای جسمانی و فیزيولوژيک نامناسب شود )3(. گزارشهای پژوهشی نشان میدهد شغل داوری نیز مانند برخی مشاغل خاص، استرسزاست و داوران با عوامل استرسزای متنوعی روبرو هستند )6،5،4(. داوران بعد از مربیان و ورزشکاران، ضلع سوم مسابقات ورزشی را تشکیل میدهند و دشوارترين وظايف ورزشی را بر عهده دارند )2(. اگر قضاوت و داوری به درستی انجام شود، نتیجۀ رقابت با برتری مهارتی و تاکتیکی تیمها تعیین میشود و در غیر اين صورت، ساير عوامل محیطی بر نتیجۀ رقابت اثر میگذارد و حتی لذت رقابت چالشانگیز را در ورزشکاران و تماشاگران کاهش میدهد، بهويژه اينکه داوران پس از هر قضاوت ضعیف به شدت مورد حملۀ مربیان، کادر مديريت تیم، تماشاگران و رسانهها قرار میگیرند. حتی برخی تماشاگران بیسبال، فرياد زدن و ناسزا گفتن را به تیم داوری، رفتاری قابل قبول میدانند )7(. البته در تحقیق ديگری، تعداد کمی از مربیان و بازيکنان خصومت کالمی را در مورد داوران تأيید کردهاند )8(. داوران نیز میخواهند ورزشکاران با تکیه بر توانايیهای خود رقابت کنند و تماشاگران حضوری فعال و مستمر داشته باشند. البته داوران هاکی و بیسبال معتقدند وجود تماشاگران به هیجان بازی میافزايد )جنبۀ مثبت(، ولی سرو صدای زياد بر فرآيند داوری اثر منفی میگذارد )9(. با وجود اهمیت و حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی رقابتهای ورزشی و آرامش درون زمین )بازيکنان( و تماشاگران )11(، تحقیقات کمی دربارۀ جنبههای مختلف حرفهای و شغل داوران انجام گرفته است. حتی در زمینۀ استرس و مقابله با استرس نیز بیشتر تحقیقات روی ،)17 ،16( ورزشی مربیان ،)15 ،14( ورزشی سازمانهای کارکنان ،)13،12،11( ورزشکاران معلمان تربیت بدنی )18 ،14( و مديران ورزشی )19( انجام شده است. بهطور کلی نهتنها توجه اندکی به استرس داوران شده است، بلکه در موارد زيادی آنها ناديده گرفته و فراموش شدهاند. داوران عالوه بر نقش حساس خود در مسابقات، نقشی تعیین کننده در اقتصاد فوتبال، بهويژه در سطح حرفهای دارند و قضاوت آنها تأثیر زيادی بر عملکرد ورزشکاران و نتیجۀ رقابت میگذارد. آنها در خالل فصل مسابقات و بهطور مستمر، نهتنها بايد فشارهای جسمانی )حفظ آمادگی جسمانی( را تحمل کنند، بلکه بايد آمادگی روانی زيادی داشته باشند تا استرسهای مختلفی را تحمل کنند. به نظر میرسد اين استرسها حتی بیشتر از استرس ورزشکاران و مربیان باشد و همانطور که در چنین موقعیتی نمیتوان از ورزشکاران و مربیان بهترين عملکرد را انتظار داشت، داوران هم نمیتوانند با وجود استرس، قضاوت و عملکرد درستی داشته باشند

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاري

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاري (اهداف، مشارکت (شامل نوع مشارکت کنندگان، گستره مشارکت و عمق مشارکت)، روشها، نتایج)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاري

آینده نگاری به‌عنوان یک ابزار بسیار مؤثر جهت سیاستگذاری (و بخصوص سیاستگذاری علم و تکنولوژی) به دولت‌ها کمک می‌نماید تا در شرایط دنیای امروز به چالشهایی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده پاسخی مناسب ارائه و اقداماتی مؤثر انجام دهند.

درسال‌های اخیر، آینده‌نگاری علم و تکنولوژی به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری دولتی، در محیط سیاست علم و تکنولوژی ظاهر شده‌است که در بسیاری از حالات منجر به پاسخ سؤالات راهبردی در رابطه با علم و جامعه در یک چشم انداز بلند مدت گردیده‌است. آینده‌نگاری تلاشی نظام‌مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزه‌های دانش، تکنولوژی، اقتصاد، محیط زیست و جامعه می‌باشد که با هدف شناسایی تکنولوژی‌های نوظهور و تعیین آن دسته از بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آنها، احتمال سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می‌شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده (احترام گذاشتن، صداقت، درک متقابل اعضاء، همدلی بین زن و مرد)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 18000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده

اهمیّت تحکیم خانواده

اهمیّت پرداختن به موضوع «تحکیم خانواده»، ریشه در اهمیّت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدّس خانواده، رکن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ‌های گوناگون است تا آنجا که سعادت و شقاوت امّت‌ها، مرهون رشادت و ضلالت خانواده می‌باشد. اوّلین شـرط داشـتن جـامعه‌ای سـالم و پـویا، سـلامت و پـایداری خانـواده اسـت. همة دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایة خانواده‌های سالم و امن پدید آمده است. قرآن کریم به عنوان برترین نسخة زندگی و عالی‌ترین راهنمای بشر برای دستیابی به حیات طیّبه، بخشی عظیم از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است. رجوع به این آیات الهی می‌تواند انسان را برای دستیابی به بهترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت کند. برخی از سُوَر قرآن به صورت خاص مسایل خانواده را بیان می‌کنند؛ مانند سوره‌های نساء، انسان، تحریم، طلاق و … . اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می‌کند که پایه‌گذاران آن یعنی زن و شوهر، در تحکیم و پایداری این بنا، نهایت سعی خود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند، بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدّس تا پایان حفظ شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه وضعيت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی وضعيت آموزش باليني از دیدگاه دانشجویان (اهداف و برنامه آموزشي، مربی، برخورد با دانشجو، محيط آموزشي، نظارت و ارزشیابی)
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه وضعيت آموزش باليني از دیدگاه دانشجویان

به واسطه کوتاه شدن دوره بستری در بیمارستانها، کاهش تخت های بستری و افزایش مراقبت بیماران در جامعه، اغلب افراد بستری در بیمارستان موقعیت مناسبی را برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه دانشجویان پزشکی فراهم نمی کنند. از سوی دیگر، با توجه به محدودیتهای یادگیری بر بالین بیمار و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بیماران، امروزه تاکید بر آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد نگرش در دانشجویان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مرکز یادگیری مهارتهای بالینی (CSLC) در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در نحوه آموزش، فرصتی را فراهم می آورد تا دانشجویان پزشکی با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی، مدلها و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده افزایش دهند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعيت آموزش باليني از دیدگاه دانشجویان (اهداف و برنامه آموزشي، مربی، برخورد با دانشجو، محيط آموزشي، نظارت و ارزشیابی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….

پرسشنامه ارزیابی معيارهای يك استاد توانمند برای تدريس اثر بخش از ديدگاه دانشجويان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی معيارهاي يك استاد توانمند براي تدريس اثر بخش از ديدگاه دانشجويان (توانایی های قبل از تدریس، توانایی حین تدریس، توانایی های بعد تدریس، تواناییهای عمومی)
تعداد سوال: 37
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی معيارهاي يك استاد توانمند براي تدريس اثر بخش از ديدگاه دانشجويان

 

ارکان اساسی آموزش در هر دانشگاه استاد، دانشجو و محیط آموزشی مي باشد. بدیهی است که اختلال در هر یک از این سه رکن سبب افت کیفیت آموزشی خواهد شد (1).
مطابق ديدگاه طراحي سيستماتيك آموزشي استاد اساسي ترين عامل براي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقق هدف هاي آموزشي است. اوست كه مي تواند حتي نقص كتاب هاي درسي و كمبود امكانات آموزشي را جبران كند يا برعكس، بهترين موفقيت و موضوع تدريس را با عدم توانايي در ايجاد ارتباط عاطفي مطلوب به محيط غير فعال و غير جذاب تبديل كند (2) و چون استاد با روح و روان و احساسات فراگيران سروكار دارد، چنانچه به درستي عمل نكند، زيان هاي جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت (3). بیشتر بخوانید

پرسشنامه عملکرد سازمانی محقق ساخته

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد سازمانی از ابعاد مختلف (عملکرد برند برای مصرف کننده، عملکرد برند برای خرده فروش، عملکرد بازاریابی، قابلیت های بازاریابی)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است. بیشتر بخوانید

مقياس پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین نلسون و کارول – 2006 (CRAViS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان از ابعاد مختلف (کناره گيری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

مقياس پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین نلسون و کارول – 2006 (CRAViS)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان از ابعاد مختلف (کناره گيری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت 7 گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

مقیاس ملی گرایی مصرفی (CETSCALE) (شیمپ و شارما، 1987)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ملی گرایی در مصرف کنندگان

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط 3900 تومان

خرید فایل

در تحقيقات بازاريابي بين‎الملل دربارة نگرش مصرف‎كنندگان به محصولات داخلي و خارجي و نحوه تصميم‎گيري آنها در مورد خريد، دو ديدگاه وجود دارد: يكي الگوي منطقي پردازش اطلاعات  مي باشد كه بيان مي‎كند مصرف كنندگان محصول مورد نياز خود را طي يك فرايند عقلايي و تحت تأثير مؤلفه‎هاي شناختي ارزيابي و انتخاب مي‎كند ديگر الگوي عاطفي پردازش اطلاعات  است كه بيانگر انتخاب مصرف‎كنندگان تحت تأثيرعوامل عاطفي نيز قرار دارد. در زمينه انتخاب بين محصولات داخلي و خارجي، عوامل شناختي مي‎تواند شامل كيفيت، قيمت، ميزان دسترسي، خدمات پس از فروش و يا موجود بودن قطعات يدكي محصولات داخلي باشد كه سبب گرايش به محصولات داخلي مي شود. اما عواملي مانند مخالفت هنجاري و اخلاقي با خريد محصولات خارجي به دليل حس علاقه و وفاداري به ميهن، از دسته عوامل عاطفي مي باشند كه ممكن است باعث ترجيح محصولات داخلي به خارجي شوند. بیشتر بخوانید

مقیاس فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی فضیلت سازمانی از ابعاد مختلف (خوش بینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

مقیاس فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004)

1- معنای لغوی فضیت

2-معنای اصطلاحی فضیلت:

فضيلت: برتري، مزيت، فزوني در معرفت و دانش، صفت نيكو؛ مانند شجاعت، عفّت و مانند اينها(8)
ـ virtue: فضايل، محاسن، آداب پسنديده، خصايص. كليساي قرون وسطا به هفت خصلت يا فضيلت معتقد بود(9)
ـ فضيلت: ضدرذيله و نقيصه، پاك‌دامني، پرهيزگاري، اخلاق حسنه، برتري، بزرگي، بهتري، لقب احترام، مقام محترم دانشمند بزرگوار(10)

بیشتر بخوانید