پرسشنامه بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در سازمان (عامریون و همکاران، 1395)

هدف: بررسی موانع و مشکالت پیاده سازی مدیریت استراتژیک (عوامل انسانی، عوامل فرآیندی، عوامل ساختاری، عوامل نهادی)

تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در سازمان (عامریون و همکاران، 1395)
برنامهریزی نقس مهمی در موفقیت مدیریت یک سازمان دارد. برنامههای مناسب برای سازمانها شامل سه دسته برنامههای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی هستند. برنامه‌ریزی استراتژیک یک نوع برنامه‌ریزی در سطح عالی سازمان است (2) که مبنای تجزیه و تحلیل سناریوهای از پیش تعیین شده داخلی و خارجی بوده و معطوف به شکلگیری تصویری از آینده سازمان می‌باشد تا آن را با محیط تطبیق دهد و زمینه را برای دسترسی به اهداف آن ایجاد نماید (3).  بیشتر بخوانید