پرسشنامه خود اتکایی شغلی (قربانی، ۱۳۹۳)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی خود اتکایی شغلی از ابعاد مختلف (معلومات گذشته، تجارب موثر، ترغیب شفاهی، اشارات احساسی (هیجانی))

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه خود اتکایی شغلی (قربانی، ۱۳۹۳)

خود اتکایی به عنوان یک باور تعریف می شود که در آن یک فرد دارای استعدادها و صلاحیت های مورد نیاز می باشد و می تواند رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت کاری را به معرض نمایش بگذارد(کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران۱۳۹۰؛ به نقل از قربانی، ۱۳۹۳).

شاخصهای خوداتکایی در طیف پنج گزینه ای لیکرت و با پرسشنامه محقق ساخته که از مدل کول کویت  و همکاران(۲۰۱۰) برگرفته شده است مورد سنجش قرار می گیرد….

پرسشنامه تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تاجدینی و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تعهد به يادگيري، بينش مشترك، تفكر باز، نوآوري، عملكرد)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تاجدینی و همکاران، 1393)

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده همانطور که از نام آن پیداست، سازمانی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. به بیان دیگر، اعضای سازمان یادگیرنده دائما در حال یادگیری هستند و فرهنگ یادگیری در این سازمان نهادینه شده است. در زمان های نه چندان دور، وجه تمایز شرکت ها و سازمان های بزرگ، پول و ثروت بیشتر بود اما امروزه می دانیم که یادگیری مهمترین عنصر متمایز کننده سازمان ها از یکدیگر است. به دلیل اهمیت ویژه ای که سازمان یادگیرنده دارد، در این مجال به تاریخچه، تعریف و نیز ضرورت ایجاد چنین سازمانی خواهیم پرداخت.

تاريخچه سازمان یادگیرنده

از نظر زماني واژه « يادگيري سازماني » نسبت به « سازمان يادگيرنده » از قدمت بيشتري برخوردار است. اگر چه سابقه موضوع يادگيري به سال ۱۹۳۸ و کتاب تجربه و آموزش جان ديوئي برمي گردد، اما به نظر مي رسد که واژه يادگيري براي اولين بار توسط سايرت و مارچ در مطالعه اوليه شان روي جنبه هاي رفتاري تصميم گيري سازماني در سال ۱۹۶۳ به کار رفته است.

از نظر بايراکتاراوغلو و کوتانيز (۲۰۰۳) تاريخچه توجه مراکز دانشگاهي به موضوع يادگيري سازماني به اواخر دهه ۱۹۵۰ باز مي گردد. در حالي که بحث سازمان هاي يادگيرنده از اوايل دهه ۱۹۹۰ و با کار افرادي چون سنگه (۱۹۹۰) و پدلر، برگوين و بويدل (۱۹۹۱) آغاز شده است. با وجود قدمت زياد بحث يادگيري سازماني، اين موضوع تا اواخر دهه ۱۹۷۰ توجه چنداني را به خود جلب نکرد. در اين هنگام بود که تعدادي از نظريه پردازان (آرجريس و شون، ۱۹۷۸؛ جلينک، ۱۹۷۹) فعاليت خود را روي يادگيري سازماني متمرکز کردند. اگرچه فعاليت تحقيقاتي در دهه ۱۹۸۰ نيز روي موضوع ادامه داشت، اما در دهه ۱۹۹۰ موضوع يادگيري سازماني تنها يکي از موضوعات مطرح در گرايش هاي مختلف مديريت بود و مباحث جديدتري پا به عرصه وجود گذاشتند. در هر صورت يادگيري، پايه و اساس موفقيت کسب و کار را تشکيل مي دهد و سازمان ها براي کسب موفقيت بيشتر بايد يادگيرنده شوند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی (واحدی و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی از ابعاد مختلف (ارتقاء و رشد سازمانی، یادگیری، احساس لذت و شادی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی (واحدی و همکاران، 1393)

سازمان های امروزی از حالت نردبانی به حالت تخت گونگی رسیده اند. حاکمیت دنیای مجازی و الکترونیک بر
فعالیت های سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و هنر آدم ها سازمانی در سازگاری با ساخت های نوین سازمانی و جلوگیری از سلطه محیط و کار و تغیر بر روح و روان آن هاست و این هنر، هم هنر فردی است هم هنر مدیریتی.از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان صنعتی– سازمانی را به خود معطوف ساخته، سستی متصدی شغل است که به آن فرسودگی شغلی می گویند و مورد دیگر که با ناکارآمدی سرمایه های انسانی رابطه مستقیم دارد، سکون زدگی شغلی است.

منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمان است. زیرا سایر عوامل مانند تکنونولوژی ، سرمایه و… به نیروی انسانی است. علیرغم پیشرفتهای فنی وتکنیکی جدید هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی گردد و انسان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح است ومدیریت سازمان با توجه به این تکنه باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی شناخته و توان و استعدادهای نهفته او را پرورش داده و به نحو موثری آن را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند(الوانی ، 1382 :20).

سکون زدگی دامی است که بر سرراه کارکنان سازمانها قرار دارد 99% از کارکنان در طول زندگی کاری خود مبتلا به پدیده سکون زدگی می شوند بر اساس نظر باردویک (1988 :1 ) ، بیشتر افراد ظرف حدود سه سال در یک شغل ماهر می شوند، از این به بعد کار معمول و یکنواخت شده و دیگر چیز جدیدی برای آموختن وجود ندارد. در این حالت فرد احساس درماندگی کرده و کار خود را کم ارزش و ناخوشایندتر از قبل بداند. ممکن است فرد به نگرشها و رفتارهایی برسد کخ دیگر کارائی نداردو سلامت جسمی و روانی اش نیز دچار تزلزل گردد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رفتار نابه جای رانندگان ایرانی (ممدوحی و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار نابه جای رانندگان ایرانی از ابعاد مختلف (سرعت و عجله، بی اعتنایی به قانون، عدم تمرکز، تخلفات خصمانه، لغزش ها و خطاها)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رفتار نابه جای رانندگان ایرانی (ممدوحی و همکاران، 1393)

سالیانه در ایران بیش از بیست هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند . عوامل انسانی در نیمی از تصادفات رانندگی، عامل اصلی و در بیش از نود درصد موارد، تأثیرگذار است. یکي از مهمترين حوادث تصادفات جاده اي مي باشد که باعث مرگ و مير و جراحات تعداد زيادي از افراد و خسارات اقتصادي کلان شده که رفتارهاي ناايمن رانندگان از مهمترين علتهاي آن مي باشد رفتارهاي ناايمن رانندگان زماني اهميت مي يابند که بتوانند علاوه بر تهدي زندگي خودشان، سلامتي و زندگي افراد ديگر را نيز تهديد نمايد. بديهي است با شناسايي انواع رفتارها و تعيين سهم هر کدام از اعمال ياد شده و همچنين شناسايي انواع رفتارها و تعيين سهم هرکدام از اعمال ياد شده و همچنين شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آنها مي توان با همکاري سازمانهاي مسوول از طريق اتخاذ تدابير لازم با اصلاح رفتارهاي ناايمن رانندگان از بروز حوادث رانندگي کاست. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش نسبت به آپارتمان نشینی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش افراد نسبت به آپارتمان نشینی از اباد مختلف (بعد شناختی، بعد عاطفی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش نسبت به آپارتمان نشینی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1393)

شهر مفهوم و پيشينه تاريخي آن چيزي است كه انديشمندان مختلفي را به خود مشغول داشته است. به طور کلی گفته می شود که شهر Ŝahr ؛ سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است. به طور كلي مي‌توان شهر را چنين تعريف كرد: شهر زيستگاهي است انسان ساخت و در زير يك قدرت سياسي مشخص، كه تمركز جمعيتي نسبتاً پايداري را در درون خود جاي مي‌دهد. عام ترین تعريف شهر، آن را به عنوان مكان اسكان گروهي انسانها و فعاليت‌ها مي دانند. شهر فقط ساختمان نيست، بلکه مكان انسانها و گروه‌ها، سازمان طبقات اجتماعي و خانواده و غير است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مدیریت دانش (وظیفه دوست و عبدلی، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسي ابعاد مختلف مدیریت دانش (ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، بازیابی دانش)

تعداد سوال: 18

تعداد مولفه: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مدیریت دانش (وظیفه دوست و عبدلی، 1393)

تاریخچه مدیریت دانش

یک حسابدار سوئدی بنام کارل اریک سیوبی (Karl-Erik sveiby) که بعدها به‌عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، در سال ۱۹۷۹ با یک سوال بزرگ مواجه شد. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه‌های معروف سازمانی که او در آنجا کار می‌کرد، ارزش خیلی کمتری نسبت به ارزش واقعی سازمان داشت. وی متوجه شد که ترازنامه مالی سازمان او فقط ارزش دارایی فیزیکی آن که شامل چند میز تحریر و چند ماشین تحریر می‌شود را نمایش می‌دهد؛ ولیکن ارزش واقعی شایستگی کارکنان سازمان و چیزی که جمع کارمندان سازمان به‌عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می‌دادند را نشان نمی‌دهد. سیوبی این یافته را تحت عنوان دارایی فکری و دارایی غیرملموس معرفی نمود و آن‌را در کنار دارایی‌های ملموس قرار داد. پس از آن به سرعت تعداد نوشته‌ها، سمینارها و … در این مورد رشد نمود و این موضوع بطور جدی در دستورکار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمان‌های بزرگ قرار گرفت. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان ورزش (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان مسئولیت پذیری مدنی در مربیان ورزش

تعداد سوال: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان ورزش (استاندارد)

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه جاذبه تبلیغات تلویزیونی (هاشمی و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان جاذبه تبلیغات تلویزیونی

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه جاذبه تبلیغات تلویزیونی

جاذبه  تبلیغات، ابزارهایی هستند که کمک می کند تا یک کمپین و یا استراتژی تبلیغاتی، بهتر پیش برود. معمولاً تبلیغ چی ها و مشاوران تبلیغات با استفاده از این جاذبه های تبلیغاتی سعی می کنند جذابیت بیشتری را ایجاد کرده و مخاطب بیشتری را به سمت تبلیغ خلق شده، سوق بدهند.

جاذبه منطقی

جاذبه منطقی به دلبستگی های شخصی مخاطبان هدف مربوط می‌شود. جاذبه منطقی نشان می‌دهد که کالا، منافع و مزایای مورد انتظار را در بردارد. پیام‌هایی که کیفیت، صرفه‌جویی، فایده و کاربرد کالا را نشان می‌دهد ازجمله پیام‌هایی هستند که در آن‌ها از جاذبه منطقی استفاده‌شده است. در جاذبه منطقی به‌طور مشخص و صریح مزایای کالا، خود کالا و ویژگی مای آن بیان می‌شود و از پرداختن به مسائل و موضوعات حاشیه‌ای خودداری می‌شود. درواقع در این نوع تبلیغ مهم‌ترین دغدغه‌ی ارائه‌کننده تبلیغ این است که ذهن مخاطب را به خود کالا و خدماتی که فراهم می‌آورد جلب کند و از پرداختن به حواشی و برانگیختن احساسات افراد خودداری ورزد. در مورد کالاهایی که خریدار علاقه‌مند به دانستن جزئیات فنی و نحوه کارکرد آن است، این نوع جاذبه مناسب به نظر می‌رسد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش فراشناخت در محیط تربیت بدنی برایافراد 10 سال به بالا

تعداد سوال: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (استاندارد)

شناخت و فراشناخت از جمله مقولاتي هستند كه در اكثر فعاليت هايمان با آنها سر و كار داريم . در اين پژوهش سعي بر اين بوده كه اين دو مقوله را بيشتر شرح دهيم . شناخت ، مفهومي است كه از دير باز مورد توجه انسان و مخصوصا” كساني كه در امر يادگيري فعاليت دارند ، بوده و هست .
بعد ها كلمه «شناخت» و « روان» با هم تركيب شدند و روانشناسي شناختي را به وجود آوردند . حوزه اي كه روز به به طرفدارن آن افزوده ميشود.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 10 سوال داشته و هدف آن سنجش فراشناخت در محیط تربیت بدنی برایافراد 10 سال به بالا مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه اعتماد به شبكه های اجتماعی مجازی (خدایاری و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اعتماد به شبكه های اجتماعی مجازی

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد به شبكه های اجتماعی مجازی (خدایاری و همکاران، 1393)

امروزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به کلّیه‌ی فضاهای اجتماعی، سازمانی و فردی در جوامع بشری نفوذ نموده و شیوه زندگی روزمره افراد را تا حدود قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار داده است.

بهره گیری از این فناوری‌ها، به مثابه وقوع یک ” چرخش پارادایمی ” در زندگی فردی و اجتماعی انسان است که در آن حتی مفاهیم کهن نیز با هندسه معرفتی جدیدی قابل شناخت هستند.

به تعبیر مانوئل کاستلز[1]، فناوری های نوین اطلاعات، نقاط دور عالم را در شبکه‌های جهانی به یک دیگر پیوند می‌دهند. بیشتر بخوانید