اين فرآيند مشتمل بر روشهاي متعددي است و به مجموعه اقداماتي اطلاق مي شود که در جهت بهينه سازي وضعيت تفکيک، جمع آوري، حمل، بازيافت، فروش و کنترل سايت ضايعات (از نقطه نظر تأثيرات زيست محيطي) صورت مي گيرد.

اين راهکارها به ترتيب اولويت عبارتند از:
• حذف: جلوگيري کامل از ايجاد ضايعات با بکارگيري روشها، تجهيزات و تدابيري که منجر به افزايش بازده توليد ، حفظ منابع و مواد اوليه پبيشگيري از اتلاف انرژي مي گردد.
• کاهش در منبع توليد: اجتناب از توليد بي رويه ضايعات و همچنين کاهش و يا حذف آن از طريق تغييرات در فرآيند. بیشتر بخوانید