پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان ادراک حمایت عاطفی معلم

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

پرسشنامه حمایت عاطفی معلم توسط ساکیز(۲۰۰۷) توسعه داده شده است. این مقیاس از ۹ آیتم تشکیل می شود که در یک طیف اندازه گیری لیکرتی ۵ درجه ای (۱ برای کاملا مخالفم تا ۵ برای کاملا مخالفم) مورد سنجش قرار می دهد. حداقل نمره اکتسابی در این مقیاس ۹ و حداکثر نمره ۴۵ است. نمرات بالاتر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده بالای معلم و نمره پایین تر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده پایین است. ساکیز (۲۰۰۷) پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند و مقدار آن را ۸۷/۰ گزارش کردند. سادات حسینی و خیر (۱۳۸۹) به منظور بررسی پایایی از روش همسانی درونی استفاده کردند و میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۷۹/۰ گزارش کردند که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است. دو نمونه از سوالات این مقیاس شامل این موارد هستند: (وقتی من در تکلیفم خوب عمل می کنم معلم مرا تحسین می کند، معلم من باور دارد که من می توانم در ریاضی کارم را به درستی انجام دهم).

پرسشنامه ادراک از پویایی محیط (کریمی و همکاران، 1391)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ادراک از پویایی محیط سازمان

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک از پویایی محیط (کریمی و همکاران، 1391)

محيط چيست؟

محيط در لغت به معناي محيط زيست، محيط اطراف‌، احاطه‌ و دور و بر آمده است. بطور كلي در متون تخصصي مديريت، محيط، به پديده­هاي اطراف سازمان اطلاق مي­گردد؛ كه بطور معمول عواملي نظير دولت، رقبا، تكنولوژي، عرضه و تقاضاي نيروي كار، مشتريان و ارباب رجوع و اخيرا صنعت مرتبط با سيستم را دربرمي­گيرد.

1.      محيط، مجموعه اي متشكل از شرايط، نيروها، عوامل، و مؤلفه هايي است كه بر پايه سازه هاي تنوع ساز محيط شكل مي گيرد.

2.      محيط منبع تعيين كنندة مأموريت و تداوم بخش عمليات در وضعيتهاي تصميم گيري سازمانها است و دائماً در حال تغيير و تحول است.

3.  محيط سازمانها را عموماً خود سازمانها به وجود مي آورند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق ترافیک شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي،1380). وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود. براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد. اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف رانندگان و شهروندان مي باشد. هر قدر سطح اين اخلاق بالاتر باشد، ميزان رعايت قوانين از طرف رانندگان نيز بيشتر مي شود و اين امر مي تواند كمك شاياني در كاهش حجم ترافيك شهري داشته باشد(نیکبخت، 1394).

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

پرسشنامه احساس شهروندی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی در شهروندان (احساس برابری فرصتی، احساس برابری قانونی یا توزیعی، احساس هویت سیاسی، احساس برابری مشارکتی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس شهروندی

شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی در شهروندان (احساس برابری فرصتی، احساس برابری قانونی یا توزیعی، احساس هویت سیاسی، احساس برابری مشارکتی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان

تعداد سوال: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

 با وجود اهمیت شناخته شده سلامت جنسی، تربیت جنسی همچنان در نظر والدین مساله ای حساس و سخت است. احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد سلامت وامنیت جنسی بعنوان فاکتوری تاثیرگذار در پیشگیری از بروز رفتارهای جنسی پرخطر در کودکان شناسایی شده است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه احترام اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد در جامعه

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احترام اجتماعی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:..

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (حبیبی و همکاران، 1392)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی مدرسه از ابعاد مختلف (انسجام، تداوم، انطباق و سازگاری، تحقق اهداف)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (حبیبی و همکاران، 1392)

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی بسترساز شرایطی است که کودکان‌ و نوجوانان جامعه را درمسیر تکوین رسالت‌های تربیتی جامعه قرار دهد.امروزه به همان اندازه‌ که مدارس توسعه‌یافته و مسئولیت‌های جدیدی را پذیرفته‌اند،اداره آنها نیز پیچیده‌تر شده‌ است.همانطور که ویلیامز (2002)اشاره نموده است،برای اداره مطلوب مدارس در دنیای‌ کنونی باید ابتدا به درک درستی از رسالت آنها رسید،سپس بر اساس آن به تمهید شرایط و نیازمندیهای آنها پرداخت.هنسون‌ (2002)مدارس را از پیچیده‌ترین سازمانهای اجتماعی در عصر امروز می‌داند که برای هدایت آنها باید عوامل متعددی همسو گردند.سیفرز (2004) اثربخشی مدارس برای ایفای نقش‌های چندگانه در جهان کنونی را مستلزم توجه ویژه به منابع‌ انسانی آنها می‌داند و به این ترتیب سرفصل جدیدی را در خصوص مدیریت منابع انسانی برای‌ دستیابی به مدارس اثربخش می‌گشاید.

تغییر الگوی سنتی تمرکز بر محتوای درس به الگوی تمرکز بر محتوا و فرایند،از یادگیری‌ منفعل به فعال،از معلم محوری به دانش‌آموز محوری،از یادگیری منحصر به کتاب درسی به‌ یادگیری از منابع متعدد،از یادگیری محدود به زمان-به یادگیری ما دام العمر و تغییر از تک‌ روشی برای تدریس به روشهای چندگانه برای تدریس همه و همه از برنامه‌های جدید نظامهای آموزشی است که قصد دارند از این طریق دانش‌آموزان را بیش از پیش در مسیر اهداف آموزشی-تربیتی هدایت سازند پندهارکار (1995).

از اینروست که استراتژی توجه به اثربخشی مستمر در سطح مدارس امروزه به عنوان یک‌ اصل ثابت پذیرفته شده است.چنانکه شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان آمریکا (2005) اعلام کرده است.اثربخشی هرمدرسه دولتی باید حداقل هر5 سال یکبار بر اساس نظرات‌ والدین و دانش‌آموزان بازنگری شود.به‌ویژه با توجه به شتاب تغییر و تحولات در حوزه‌های‌ مختلف و تأثیر دستاوردهای جدید علوم و فنون بر پیکره آموزش و پرورش،اثربخشی به‌ عنوان یک تغییر مستمر بنیادین،پارادایم‌های جدیدی را طلب کرده است.انگاره‌های جامعی‌ که همه عوامل و عناصر اثرگذار را مطمح نظر قرار داده و به صورت یکپارچه،فعالیتهای‌ منسجمی را در جهت تعلیم و تربیت مطلوب به انجام رساند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل مصرف دخانیات

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل مصرف دخانیات از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل مصرف دخانیات، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل مصرف دخانیات

همه‌گيري مصرف دخانيات يكي از مشكلات جهاني و همچنين كشور ما در عضر حاضر است. توسعه بي‌سابقه توليدات مواد دخاني و فروش فوق العاده آن در سراسر دنيا خصوصاً نواحي كم درآمد زيانهاي جسمي و روحي را براي جوامع به همراه دارد بطوريكه بسياري از مرگهاي ناشي از سرطان ريه، حفره دهان، معده، مري، مثانه، پانكراس و كليه به دخانيات نسبت داده مي شود. همچنين استعمال دخانيات موجب افزايش بيماريهاي قلبي، عروقي و مرگ و مير ناشي از اين بيماري مي گردد.

اثرات استنشاق تحميلي دود سيگار نيز كمتر از عوارض ناشي از استعمال دخانيات نمي باشد، دانشمندان بر اين عقيده اند كه دود محيطي سيگار از نقطه نظر سلامت هيچ آستانه مجازي ندارد، چرا كه نه دستگاههاي تهويه و نه تمهيد جداسازي مكانهاي استعمال دخانيات هيچكدام بطور كامل هوايي پاك و عاري از آلاينده را فراهم نمي آورند. بنابراين راه محافظت از آن قرار نگرفتن در معرض استنشاق تحميلي دود سيگار مي باشد.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل سلامت روان، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان

سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست بلکه معنایی کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تاثیر میگذارد. سلامت  روان روی طرز فکر، احساس و رفتار روزانه شما تاثیر دارد و همچنین روی توانایی شما در مواجهه با استرس ، غلبه بر چالش های زندگی ، ساخت روابط و ریکاوری بعد از سختی ها تاثیرگزار می باشد . سلامت قوی ذهن به این معنا نیست که هیچ مشکلی نداشته باشید ،  سلامت روانی و احساسی چیزی فراتر از رهایی از مشکلات افسردگی ، اضطراب و یا دیگر مشکلات روانشناسی می باشد .

سلامت روان

افرادی که سلامت روان دارند، دارای ویژگی های که در این بخش از سلامت روان در نمناک گفته شده است می باشند :

  •  حس رضایت و خرسندی
  •  توانایی خندیدن و هیجان و سرگرمی داشتن در زندگی
  •  توانایی مقابله با استرس
  •  هدف داشتن در فعالیت ها ، روابط و زندگی
  •  انعطاف در یادگیری مهارت های جدید و توانایی تغییر
  •  تعادل بین کار و بازی ، استراحت و فعالیت
  •  توانایی ساخت و بهبود روابط
  •  اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل چاقی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل چاقی از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل چاقی، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل چاقی

به اضافه وزن غیرطبیعی بدن چاقی می‌گویند. چاقی می‌تواند اثرات مخربی بر روی انسان بگذارد. اما آیا به هر کسی که اضافه وزن داشته باشد چاق گفته می‌شود؟ چه فردی چاق است؟برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی چه می‌توان کرد؟
شخصی که شاخص توده بدن او بالاتر از 30 باشد چاق محسوب می‌شود و شخصی که شاخصه توده بدنی‌اش بین 25 تا 30 باشد دارای اضافه وزن است.

گرچه چاقی بیماری کشنده‌ای نیست اما باید بسیار جدی گرفته شود چراکه مستقیم و غیر مستقیم با بسیاری از بیماری‌ها در ارتباط است. بیماری‌های مثل افزایش فشار خون، آترواسکلروز (سخت‌شدن جدار رگها)، بیماری‌های کبدی و صفراوی، سنگ کیسه صفرا، آرتروز ، اختلالات تنفسی، واریس، نازایی، مسمومیت حاملگی، پرمویی زنان و چربی بالای خون. از دیگر عوارضی که چاقی به دنبال دارد و بسیار هم حائز اهمیت است احساس محرومیت اجتماعی و حقارت می‌باشد. بیشتر بخوانید