پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان ادراک حمایت عاطفی معلم

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

پرسشنامه حمایت عاطفی معلم توسط ساکیز(۲۰۰۷) توسعه داده شده است. این مقیاس از ۹ آیتم تشکیل می شود که در یک طیف اندازه گیری لیکرتی ۵ درجه ای (۱ برای کاملا مخالفم تا ۵ برای کاملا مخالفم) مورد سنجش قرار می دهد. حداقل نمره اکتسابی در این مقیاس ۹ و حداکثر نمره ۴۵ است. نمرات بالاتر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده بالای معلم و نمره پایین تر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده پایین است. ساکیز (۲۰۰۷) پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند و مقدار آن را ۸۷/۰ گزارش کردند. سادات حسینی و خیر (۱۳۸۹) به منظور بررسی پایایی از روش همسانی درونی استفاده کردند و میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۷۹/۰ گزارش کردند که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است. دو نمونه از سوالات این مقیاس شامل این موارد هستند: (وقتی من در تکلیفم خوب عمل می کنم معلم مرا تحسین می کند، معلم من باور دارد که من می توانم در ریاضی کارم را به درستی انجام دهم).

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق ترافیک شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي،1380). وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود. براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد. اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف رانندگان و شهروندان مي باشد. هر قدر سطح اين اخلاق بالاتر باشد، ميزان رعايت قوانين از طرف رانندگان نيز بيشتر مي شود و اين امر مي تواند كمك شاياني در كاهش حجم ترافيك شهري داشته باشد(نیکبخت، 1394).

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان

تعداد سوال: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

 با وجود اهمیت شناخته شده سلامت جنسی، تربیت جنسی همچنان در نظر والدین مساله ای حساس و سخت است. احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد سلامت وامنیت جنسی بعنوان فاکتوری تاثیرگذار در پیشگیری از بروز رفتارهای جنسی پرخطر در کودکان شناسایی شده است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل سلامت روان، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان

سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست بلکه معنایی کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تاثیر میگذارد. سلامت  روان روی طرز فکر، احساس و رفتار روزانه شما تاثیر دارد و همچنین روی توانایی شما در مواجهه با استرس ، غلبه بر چالش های زندگی ، ساخت روابط و ریکاوری بعد از سختی ها تاثیرگزار می باشد . سلامت قوی ذهن به این معنا نیست که هیچ مشکلی نداشته باشید ،  سلامت روانی و احساسی چیزی فراتر از رهایی از مشکلات افسردگی ، اضطراب و یا دیگر مشکلات روانشناسی می باشد .

سلامت روان

افرادی که سلامت روان دارند، دارای ویژگی های که در این بخش از سلامت روان در نمناک گفته شده است می باشند :

 •  حس رضایت و خرسندی
 •  توانایی خندیدن و هیجان و سرگرمی داشتن در زندگی
 •  توانایی مقابله با استرس
 •  هدف داشتن در فعالیت ها ، روابط و زندگی
 •  انعطاف در یادگیری مهارت های جدید و توانایی تغییر
 •  تعادل بین کار و بازی ، استراحت و فعالیت
 •  توانایی ساخت و بهبود روابط
 •  اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل پرخاشگری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل پرخاشگری از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل پرخاشگری، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

ارتباطات و تعاملات اجتماعی برای همه ی ما انسان ها تجربه هایی را به ارمغان می آورد که ترجیح می دهیم آن ها را به فراموشی بسپاریم و یا گاهی لحظاتی را در زندگی ما خلق می کنند که ممکن است سرشار از اختلاف و ضرر می باشد و یا اگر بخواهیم بعد دیگری را مطرح کنیم می توانیم به گرمی و شیرینی و مهربانی اشاره کنیم . اما در این مطلب قصد داریم با پرخاشگری  آشنا شویم . عصبانیت و پرخاشگری به عنوان هیجان نیرومندی می باشد و بر روی روابط اجتماعی و خود شخص تاثیر زیادی می گذارد که می توان به خشونت لگام گسیخته ، سوءرفتار کلامی و جسمی ، تلخ زبانی ، جلوی عصبانیت خود را نگرفتن و … اشاره کرد . بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل استرس

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل استرس از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل استرس، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل استرس

اگر شما هم مانند خیلی‌های دیگر «فول استرس» یا «پراضطراب» هستید، تا جایی که تصور می‌کنید اضطراب ذهن و روحتان را فلج و مدیریت زندگی را از دستتان خارج می‌کند می‌توانید پس از مشورت با پزشکتان، روشهای خانگی را نیز امتحان کنید. در ادامه مطلب برخی راهکار‌ها برای کاهش یا رفع اضطراب توضیح داده شده.

در شرایط «اضطراب‌زا» روزای ۳ فنجان بابونه میل کنید
بابونه حاوی ترکیبات فعالی به نام «اپی‌ژنین» و «لوتئولین» است که هر دو باعث ایجاد آرامش ذهنی می‌شود. محققان مرکز پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا بررسی‌هایی روی بیمارانی که از اضطراب و استرس رنج می‌برند انجام داده و به این نتیجه رسیدند علائم استرس در افرادی که به مدت ۸ هفته مکمل بابونه مصرف کرده‌اند به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است؛ اما این کاهش علائم در بیمارانی با همین وضعیت که دارونما مصرف کرده بودند مشاهده نشده است. در نتیجه توصیه می‌کنیم زمانی که از استرس‌های کاری یا هر شرایط مشکل‌زای دیگر رنج می‌برید روزانه ۲ تا ۳ فنجان بابونه دم کرده و میل کنید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران دارای چربی خون بالا

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران مبتلا به چربی خون بالا از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات بیماران، نگرش بیماران، رفتارهای بهداشتی بیماران، کنترل چربی خون بالا ، افزایش میزان اگاهی و بهبود عملکرد بیماران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 26000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران دارای چربی خون بالا

چربی خون یا هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia) واژه‌ای است که به افزایش چربی در خون فرد اشاره می‌کند. هنگامی که شما یک ماده خوراکی میل می‌کنید، پس از چند ساعت چربی موجود در آن وارد گردش خون شما شده تا به محل ذخیره و یا ساخت چربی‌های مورد نیاز بدن (عمدتاً کبد) برسد. البته بخشی از چربی موجود در خون شما در داخل بدن تولید می‌شود و ارتباطی با غذای مصرفی شما ندارد.

به طور کلی چربی‌ها یا لیپیدهای موجود در خون را به دو دسته کلسترول و تری‌گلیسرید تقسیم بندی می‌کنند که بالا رفتن سطح یکی یا هر دوی آنها (بیشتر از مقدار طبیعی) در خون، در اصطلاح عام ” چربی خون ” نامیده می‌شود.

 • انواع لیپیدهای موجود در خون
 • علائم هایپرلیپیدمی یا چربی خون
 • میزان طبیعی چربی در خون
 • عوارض ابتلا به چربی خون یا هایپرلیپیدمی بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشی استفاده از شبكه های اجتماعی بر علاقه مندی و اضطراب به رایانه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اثربخشي استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر نگرش و اضطراب به رایانه (میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، علاقه مندی به رایانه، اضطراب به رایانه)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 14000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشي استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر علاقه مندی و اضطراب به رایانه

اضطراب رايانه به عنوان اجتناب افراد از مواجه با رايانه و همچنين ناراحتي و ترس آنها از كاركردن با رايانه تعريف شده است .اضطراب رايانه يك ترس قريب الوقوع و ذهني از تعامل با رايانه است كه با تهديد واقعي ارائه شده به وسيله رايانه تناسب چنداني ندارد. بنابراين اضطراب رايانه، يك مفهوم خاص از نوعي اضطراب است كه به صورت عادي در يك موقعيت نوعي خاص اتفاق مي افتد.

دارنينا در تبيين اضطراب رايانه اظهار مي دارد كه بعضي از افراد در تعامل با رايانه تنيدگي و هيجانهاي منفي را تجربه مي كنند، در حالي كه بعضي ديگر چنين حالاتي را تجربه نمي­كنند. دلايل اين امر را بايد در جزئيات موقعيتي – شخصيتي، تفاوت­هاي فردي در ادراك، ارزيابي و تفسير موقعيت­ها و در هر دو جنبه كل موقعيت و عناصر فردي و راههاي تعاملي اين دو جستجو كرد. پس اضطراب و ترس از رايانه و نگرش منفي نسبت به آن را بايد حاصل تعامل موقعيت با شخصيت دانست. به بيان ديگر احساس ناراحتي به كل موقعيت تعميم مي يابد. اين طور نيست كه فرد در يك جز موقعيت را بپذيرد و جز ديگر را طرد كند، بلكه كل موقعيت را طرد مي­كند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اثربخشي استفاده از شبكه های اجتماعی بر سلامت روان و ایجاد عادت مطالعه دانش آموزان و اولیای آن ها

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اثربخشي استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر سلامت روان و ايجاد عادت مطالعه دانش آموزان و اولياي آن ها (میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، سلامت روان، ایجاد عادت مطالعه)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 25000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشي استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر سلامت روان و ايجاد عادت مطالعه دانش آموزان و اولياي آن ها

شبکۀ اجتماعی یا سوشال نتورک (به انگلیسی: Social network) ساختاری اجتماعی است که از گروه‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستان، خویشاوندان، لینک‌های وب، و سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. به بیان دیگر، در ساده‌ترین شکل، یک شبکۀ اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه ‌است. رأس‌ها، بازیگران فردی درون شبکه‌ها و یال‌ها، روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد.

نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاست‌گذاری عمومی و رهنمون‌سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.[شبکه های اجتماعی باعث انزوا ی شخص و دوری او از جامعه می گردد و دانش آموزانی که در این سن بیشتر وقت خود را صرف وب گردی و شبکه های اجتماعی مختلف می کنند به مرور زمان از خانواده خود دور می شوند و به نوعی پیوندشان با خانواده و جامعه روز به روز کمتر می شود علاوه بر این که این افراد از جامعه و خانواده دورتر می شوند میزان تاثیر پذیرشان نیز از این محیط های مجازی به شدت افزایش میاید و به مرور زمان از اهداف خود غافل شده و به سمت تباهی و اهداف پوچ سوق پیدا میکنند ، این افراد آنقدر غرق در این شبکه های اجتماعی می شوند که برای رسیدن به اهدافی پوچ تلاش می کنند که نه سودی برای حال و نه سودی برای آینده ی آنها دارد و با این کار بنیان زندگی خود را بر روی موضوعی پوچ سوار می کنند.

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (1992)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار خرید وسواسی در افراد

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (1992)

وسواس خرید به طور رسمی در کتاب DSM تعریف نشده، با این وجود پیشنهاد داده‌اند که اختلال وسواس خرید، زیر مجموعه یکی از موارد زیر یعنی اختلال کنترل تکانه و اعتیاد رفتاری (اعتیادی که به مواد خاصی وابسته نیست، مانند قمار، سکس، بازی و…) قرار می‌گیرد؛ یا حتی امکان دارد با وسواس فکری-عملی (OCD) هم مرتبط باشد.

علائم وسواس خرید چیست؟

نشانه‌های جنون خرید عبارتند از:

 • به سختی در برابر خرید چیزهای غیرضروری مقاومت می‌کنند
 • به دلیل اعتیاد به خرید، با مشکلات مالی درگیر هستند
 • اشتغال ذهنی زیادی نسبت به خرید موارد غیر ضروری دارند
 • مشکلاتی در کار، مدرسه، یا خانه به خاطر وسواس خریدشان
 • زمانی زیادی را صرف جستجو برای خرید کالاهای غیر لازم می‌کنند بیشتر بخوانید