مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی هیجان پذیری در تدریس از ابعاد مختلف (خشم و عصبانیت، غرور و لذت، احساس گناه و شرم، ملامت، آزردگی)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)

مقیاس هیجان پذیری در تدریس در سال ۲۰۱۰ توسط ویلاویسنسیو به منظور ارزیابی هیجان‌های معلمین و دبیران طراحی شد. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۴۵ پارت و ۵ زیرمقیاس : خشم و عصبانیت، غرور و لذت، احساس گناه و شرم، ملالت و آزردگی است. همانطور که ملاحظه می شود، در این آزمون هم هیجانات مثبت و هم هیجانات منفی مربی مد نظر قرار داده شده است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه توسط ویلاویسنسیو (2010) طراحی شده و  دارای 45 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان پذیری در تدریس از ابعاد مختلف (خشم و عصبانیت، غرور و لذت، احساس گناه و شرم، ملامت، آزردگی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه شادکامی تحصیلی دانش آموزان (کمال مهاجر و همکاران 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شادکامی تحصیلی دانش آموزان از ابعاد مختلف (عوامل اجرایی مدیریتی، خود دانش آموز، فرهنگی، دوستان دانش آموز، محیط مدرسه، تدریس و اخلاق معلم)

تعداد سوال: 55

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شادکامی تحصیلی دانش آموزان (کمال مهاجر و همکاران 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 55 سوال بوده و هدف آن ارزیابی شادکامی تحصیلی دانش آموزان از ابعاد مختلف (عوامل اجرایی مدیریتی، خود دانش آموز، فرهنگی، دوستان دانش آموز، محیط مدرسه، تدریس و اخلاق معلم) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری (فیلانی 2003)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری (کودک محوری، دیسیپلینی، فرهنگی)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری (فیلانی 2003)

 با توجه به اهمیت بحث تربیت هنری در نظام آموزشی کشور و مبحث جهت‌گیری‌‌ها به عنوان زیربنای تشخیص نیازها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به برنامه‌ درسی، پرسشنامه حاضر با هدف بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر طراحی شده است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن ارزیابی جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری (کودک محوری، دیسیپلینی، فرهنگی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه میل به زیباسازی بدن (گنجی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان میل به زیباسازی بدن

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه میل به زیباسازی بدن (گنجی و همکاران 1401)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان میل به زیباسازی بدن می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سبک های تفریحی (گنجی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سبک های تفریحی افراد (سبک تفریحی پاتوق محور، سبک تفریحی تجمل گرایانه، فراغتی سبک)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سبک های تفریحی (گنجی و همکاران 1401)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک های تفریحی افراد (سبک تفریحی پاتوق محور، سبک تفریحی تجمل گرایانه، فراغتی سبک) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه هویت بریکولاژ (گنجی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی هویت بریکولاژ

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه هویت بریکولاژ (گنجی و همکاران 1401)

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در طول تاریخ بشریت، همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات، هنجارها و ارزش های اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است.
امـروزه وسـایـل ارتـبـاط جمعى در تمامى کشورها نقش حساس و مهمى را در زمـیـنه هاى مختلف از جمله سیاسى، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگى ایفا مى کنند. اهمیت رسانه هاى گروهى تا حدى است که دانـشـمـنـدان در تقسیم بندى مراحل تاریخى تمدن بشر، آن را لحاظ کرده اند. آلوین تافلر تـمـدن بـشـرى را بـه سـه مـرحـله تـقـسـیـم مـى کـنـد کـه شامل مرحله کشاورزى ، مرحله صنعتى و مرحله فراصنعتى یا عصر ارتباطات و اطلاعات است. در عـصـر فراصنعتى ، قدرت در دست کسانى است که شبکه هاى ارتباطى و اطلاعاتى را در اختیار خود دارند.
امروز نقش و جايگاه رسانه ها در حدی است كه نمي توان زندگی را بی حضور آن ها قابل تصور دانست. رسانه ها فقط وسيله سرگرمی نيستند؛ بلكه در بسياري از جنبه های فعاليت اجتماعی و فردی ما دخالت و نقش دارند. گسترش و توسعه وسايل ارتباط جمعی در زندگي انسان ها به حدی است كه عصر كنونی را عصر «ارتباطات» ناميده اند. بعيد نيست كه انسان امروزی را انسان رسانه ای و فرهنگ جديد و هویت فردی و اجتماعی را محصول تولیدات وسايل ارتباط جمعی بدانيم. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تمایل به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تمایل به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تمایل به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

فرزندپذیری یک نهاد باستانی است که در بین جوامع مختلف پایدار و پابرجاست؛ هنگامی که کودکی، پدر و مادرش را از دست می‌داد، قبیله یا اقوام مسئولیت تربیت او را بر عهده می‌گرفتند. لوح‌نوشته‌ی حمورابی، قدیمی‌ترین قانون مکتوب است که به فرزندپذیری نیز اشاره داشته است. هم‌چنین باید اشاره کرد که در ادیان مختلف مانند زرتشت هم به این موضوع اشاره شده و آن را عملی نیکو و دروازه‌ای برای ورود به بهشت عنوان کرده‌اند. حتی در برخی نوشته‌های به جای مانده از آیین زرتشت آمده است که برای والدین فوت شده نیز فرزندخوانده می‌گرفتند زیرا این فرزندان می‌توانستند راهی برای ورود آنان به بهشت باشند. با مقدماتی که ذکر شد، فرزندخواندگی از قدیم‌الایام با بشر همراه بوده و راهی بوده تا فرزندانی که والدین خود را از دست می‌دادند، از محبت و حمایت والدین دیگر برخوردار باشند. در هر حال، فرزندپذیری در عصر حاضر تغییر و تحولاتی را پشت سر نهاده است؛ امروزه افرادی که خواهان فرزندپذیری هستند، فقط بر اساس نیاز جامعه و کودکان عمل نمی‌کنند بلکه بیش از هر چیز به نیازهای عاطفی و روان‌شناختی خود توجه دارند و درصدد پاسخگویی به آن هستند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش به فرزندپذیری (فرزندخواندگی)

فرزندپذیری نهادی قانونی است که به موجب آن بین یک یا چند فرزندپذیر و کودکی غیرزیستی رابطه والدینی به وجود می‌آید. فرزندپذیری در طول تاریخ به عنوان یکی از روش‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست وجود داشته‌است. به دلیل اهمیت داشتن پسر برای گذر از پل چینود و ورود به بهشت، پسرخواندگی از اهمیت ویژه‌ای در ایران و دین زرتشت داشته‌است. در اسفند ۱۳۵۳ قانونی با عنوان حمایت از کودکان بدون سرپرست برای قانونی کردن نهاد فرزندپذیری تصویب شد. پیش از تصویب این قانون نیز موارد متعدد فرزندپذیری از طریق شیرخوارگاه‌ها و مراکز غیررسمی انجام گرفته‌است.[۱] آمار دقیقی از تعداد موارد فرزندپذیری در دست نیست. تعداد فرزندپذیری در سال ۱۳۹۵ بالغ بر (۱۳۰۰) مورد گزارش شده‌است.[۲] صاحب فرزند شدن از طریق اهدای جنین، دریافت اسپرم یا تخمک و رحم جایگزین را نیز نوعی فرزندپذیری می‌دانند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه پایبندی به سبک زندگی اسلامی (بابایی فرد 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان پایبندی به سبک زندگی اسلامی

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پایبندی به سبک زندگی اسلامی (بابایی فرد 1400)
سبک زندگی یعنی انتخاب روش و شیوه صحیح برای زندگی که ضمن تامین خواسته‌های معنوی و مادی انسان، در نهایت زمینه‌های رضایت و خشنودی خداوند متعال را نیز فراهم آورد؛ و این مهم جز با انتخاب الگویی جامع و حامل فضایل و ارزش‌ها در زندگی تحقق نخواهد پذیرفت. این الگوی متعالی در تاریخ پر شکوه اسلام موجود است، الگویی که به راستی راهبر و راهگشا بوده و همواره انسان را به سوی معیار‌ها و ساختار‌های وجودی خویش فرا می‌خواند.
اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها یکسان و نامتغیر است. فطرت و سرشت آدمی در همۀ ادوار تاریخ، اصول ثابت اخلاقی داشته و پذیرش انسان‌ها را نسبت به آن‌ها نهادینه کرده است. همانطور که نمی‌توان الگو بودن پیامبر اسلام و سفارش قرآن در این زمینه را مختص به زمان و مکان خاص دانست، پایبندی پ‍یامبر نیز به آن اصول و کیفیت برخوردشان با موانع و عمل به آن‌ها برای همه انسان‌ها الگو است.
تحقق سبک زندگی اسلامی یکی از ضرورت‌های اساسی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. این امر خود مستلزم توجه جدی اندیشمندان مسلمان به موضوع سبک زندگی و راه‌های وقوع آن در فرد و اجتماع است. یکی از مسائل مهم برای رسیدن به این امر توجه به مبادی و مبانی سبک زندگی اسلامی است؛ زیرا سبک زندگی اسلامی تنها با تحقق این مبانی واقع شده و دوام پیدا خواهد کرد.

 

پرسشنامه عملکرد تربیتی و فرهنگی رسانه های خارجی (بابایی فرد 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد تربیتی و فرهنگی رسانه های خارجی

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عملکرد تربیتی و فرهنگی رسانه های خارجی (بابایی فرد 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تربیتی و فرهنگی رسانه های خارجی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…