پدیده جهانی شدن ، افزایش مسافرت، توسعه گردشگری و همچنین مصرف غذا در خارج از  منزل در جوامع مختلف ، بیماریهای منتقله از آب و غذا را به عنوان مشکل بهداشتی جهانی مطرح کرده است . در کشور ما نیز هنوز شاهد بروز طغیانهای متعددیاز بیماریهای واگیر از جمله بیماری های ناشی از غذا هستیم که ضمن متاثر ساختن بعد جسمی روانی و اقتصادی مردم منابع مالی زیادی از حوزه سلامت را به خود اختصاص می دهد.

از میان عوامل موثر در افزایش بیماریهای منتقله از غذا نقل و انتقالات جمعیتی اهمیت بیشتری از بقیه دارد .

بیشتر بخوانید